Blogg

Här i vår blogg skriver vi brett om juridik och inte bara om brottmål. Det kan lika gärna handlar affärsjuridik eller familjerätt eller något annat juridiskt område.

Sida 2

Juridisk hjälp ger en bättre chans till ensam vårdnad

24 jun 2017

Vem tar hand om barnen om ni skiljer er? Det är en fråga som det inte finns något enkelt svar på; allt utgår från varje skilsmässa och beror helt på i vilken anda en sådan sker. Det vanliga är att två stycken föräldrar som skiljer sig från varandra även fortsättningsvis fortsätter att ha en gemensam vårdnad om sina barn och där dessa bor enligt ett uppgjort schema hos både mamma och pappa; en modell som också är den som i de flesta fall är att föredra.

Ser man exempelvis hur svenska staten ser på frågan om vårdnad så är detta också det som föredras och detta är något som försvårar för en part som ansökt om ensam vårdnad. Det finns nämligen många fall där föräldrarna inte alls kommer överens vid sin skilsmässa om hur vårdnaden ska fortlöpa och där den ena parten stämmer den andra för att få till stånd ensam vårdnad om barnen.

Här har man – förutsatt att den andre motsätter sig detta – inlett en vårdnadstvist och detta är något som man i allra högsta grad ska försöka undvika. Naturligtvis här helt beroende på situation. I vissa fall så är ensam vårdnad det absolut bästa alternativet och något som måste tilldömas den ena föräldern. Skulle exempelvis den andre föräldern vara en missbrukare, lida av grav psykiskt störning, vara kriminell, vara en pedofil eller annat allvarligt  – ja, då är en sådan miljö definitivt inget där ett barn ska växa upp och där är alltid ensam vårdnad något som måste beslutas.

Svårt att få ensam vårdnad i Sverige

Dock; vi nämnde ovan att man från statens sida ser gemensam vårdnad som det bästa alternativet och det här gör att man kan ha svårt att vinna vid en vårdnadstvist. Har man inga konkreta skäl eller bevis på att sin forne partner är olämplig som förälder – ja, då kommer man också att ha svårt att få till stånd ensam vårdnad.

Det som rekommenderas här är att man – om det inte finns något sätt att komma överens med den andre föräldern och om man verkligen anser att denne är olämplig som vårdnadstagare – att man anlitar ett bra juridisk ombud; ett erfaret sådant som arbetat vid fler vårdnadstvister och som har vana av sådana.

Om man inte har rätt hjälp – ja, då får man helt enkelt svårt att vinna en vårdnadstvist. Staten ser alltid från barnens bästa och då detta innebär en regelbunden kontakt med båda föräldrarna så ska det mycket till för att ändra gemensam- till ensam vårdnad. På gott och ont; som vi sa – i vissa fall så bör det inte finnas några tvivel om att just ensam vårdnad är det bästa – och enda! – alternativet.

Narkotikabrott i Sverige – fakta och lagar

24 maj 2017

Ett narkotikabrott innebär att man bryter mot narkotikastrafflagen, d.v.s allt icke tillåtet innehav av narkotika. Enligt den svenska narkotikastrafflagen definieras narkotika som

”läkemedel eller varor som är farliga för hälsan med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som enkelt kan omvandlas till varor med såna egenskaper eller effekter och som antingen på den grunden är föremål för kontroll enligt en internationell konvention som Sverige har biträtt eller av regeringen har proklamerats vara att betrakta som narkotika.”

Olika grader av narkotikabrott

Narkotikabrott delas upp i två kategorier – ringa eller grovt.

  • Ringa narkotikabrott – Narkotikabrottet bedöms med hänsyn till arten och framför allt mängden narkotika som gärningsmannen anträffas med. Ringa narkotikabrott bestraffas med böter eller fängelse i högst ett halvår. Har den dömde körkort kan också Transportstyrelsen kräva genomförandet av en missbruksutredning. Missbruksutredningen består vanligtvis av ett månatligt drogtest som utförs under 6 månaders tid. Om testet inte genomförs dras den dömdes körkort in. Testet kostar ungefär 6 000 kronor.
  • Grovt narkotikabrott – Ett narkotikabrott klassas som grovt ifall det har utgjort ett led i en organiserad verksamhet som har bedrivits i en större omfattning, eller yrkesmässigt. Ett narkotikabrott kan också vara grovt om det är en särskilt stor mängd narkotika som brottslingen har innehaft eller förknippats med. Rätten tar också hänsyn till om drogtypen är särskilt farlig eller av en hänsynslös art. Straffet för grovt narkotikabrott är fängelse. Som lägst 2 år, som högst tio år.

Typer av narkotikabrott

En vanlig typ av narkotikabrott är att den smugglas genom landsgränser. DE svenska lagarna och reglerna kring in- och utförsel av narkotika hittar man i 3 § lagen (2000 : 1225) om straff gällande smuggling.

Vårdslöshet med narkotika är ett annat brott, där den som till följd av grov oaktsamhet begår narkotikabrott döms till böter eller fängelse i upp till 1 år. I sådana fall som anses ringa , döms inte till ansvar.

Exempel på fall

  • Tre personer som tillsammans skaffat sig 100 stycken ecstacytabletter dömdes för grovt brott. Det här trots att det inte kunde styrkas att tabletterna var avsedda för annat än eget bruk.
  • En person som hade förvarat 450 stycken ecstacytabletter och i överlåtelsesyfte förvärvat fem liter GHB dömdes för grovt narkotikabrott. Han sålde 3,35 liter av GHB:en. Brottet ansågs vara grovt eftersom det utgjorde ett led i en större verksamhet.

Läs mer om narkotikabrott här.

Straff för en misshandel varierar

1 dec 2016

För många är en misshandel något som man inte alls kan tänka sig – man kan inte någonsin se sig själv i en situation där man fysiskt ger sig på en annan människa och med våld försöker lösa en konflikt. För andra så är det tyvärr inte ett stort steg att ta. Det vill säga, man måste i en misshandel även väga in olika faktorer. Du kan ha en dålig dag, du kan vara stressad och du kan frukta för ditt liv – saker som inte får dig att tänka rationellt och som kan få det att svartna för ögonen och där du inte längre kan kontrollera dina impulser.

Missförstå oss rätt här – att fysiskt ge sig på en annan människa är naturligtvis förkastligt; men det kan hända och dessutom ska vi även ta hänsyn till att en misshandel inte per definition behöver vara lik en annan. Straffskalan för en misshandel utgår nämligen efter fyra stycken typer av misshandlar – ringa misshandel, misshandel, grov misshandel och synnerligen grov misshandel – och straffet man riskerar kan sträcka sig från böter till tio års fängelse.

Det är således slarvigt att säga att någon person är dömd för misshandel då denna i själva verket kan röra sig om allt från en kraftfull lavett till ett rent påhopp med exempelvis ett järnrör.

En bra advokat är att föredra vid en misshandel

Med detta sagt så tänkte titta lite närmare på vilken typ av roll en advokat spelar vid en misshandel och tyvärr så kan vi här säga att valet av en sådan är oerhört viktig: både för den som står åtalad och för den drabbade personen. Det är nämligen så att det i många fall visat sig avar avgörande för en åtalad att skaffa sig en erfaren advokat för att få till stånd en lindrig dom – baserat på den skala av misshandlar som finns och som vi ovan nämnde.

Kort sagt; står du åtalad för en ringa misshandel så kommer ditt mål att vara att bli friad eller få ringa böter för denna och här har du utan tvekan en större chans till detta genom att anlita en erfaren advokat.

Hur kommer då en misshandlad person in i detta? Jo, har du blivit drabbad så är det viktigt att du har ett målsägarbiträde vid din sida och samma sak rörande erfarenhet gäller här – väljer du ett ombud utsett av Tingsrätten så riskerar du att bli ”överkörd” och där din talan inte kommer fram. Genom att välja ett erfaret målsägarbiträde så kommer ni att bättre kunna analysera processen och se till att ingenting lämnas åt slumpen.

Läs mer om misshandel här: http://www.misshandel.nu/.

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.