Blogg

Här i vår blogg skriver vi brett om juridik och inte bara om brottmål. Det kan lika gärna handlar affärsjuridik eller familjerätt eller något annat juridiskt område.

Sida 2

Hur går det till med häktning vid misstanke om brott?

7 sep 2017

Den som är misstänkt för ett brott som kan ge fängelse kan bli gripen av polis. Huruvida det faktiskt leder till häktning finns det en del faktorer som påverkar. Innan det går så långt finns det en del moment som ska ske på vägen. Den som är misstänkt för brott har under den här tiden rätt till offentligt försvar i många fall.

I det inledande skedet

Den som är misstänkt för brott kan gripas. Det gäller dock att brottet kan ge fängelse för att polisen faktiska ska ha laga rätt att utföra gripandet. När gripandet väl har skett samråder polisen med en åklagare och kan begära personen anhållen.

För att anhålla den som är misstänkt för brott gäller det att det finns starka skäl att tro att den som är misstänkt faktiskt utfört brottet. Ytterligare en anledning till att en misstänkt anhålls kan vara att det finns skäl att tro att personen kan avvika eller försvåra utredningen. ”Försvåra utredningen” kan till exempel handla om att den som är misstänkt för brottet kan förstöra bevismaterial.

En framställan görs

När ett beslut om att anhålla den misstänkte har tagits är det upp till åklagaren att skicka in en häktningsframställan till domstolen. Det här betyder att åklagaren vill att personen som för närvarande är anhållen också ska häktas. En häktningsframställan får inte skickas in för sent, utan måste göras samma dygn eller dygnet efter. Det händer dock att en åklagare kan vänta i upp till tre dygn innan framställan lämnas in.

Domstolen förhandlar

När berörd domstol mottagit en häktningsframställan ska en förhandling, så kallad häktesförhandling, ske samma dygn eller dagen efter. Domstolen fattar då ett beslut om den som är misstänkt för brottet ska sättas i häkte eller om han eller hon ska släppas på fri fot.

Häktningen

Om domstolen beslutar om häktning ska den misstänkte tas i förvar och häktas. Det här måste ske senast fyra dagar efter att han eller hon anhölls. Den som är misstänkt för brott har fram tills det här skedet, i de flesta fall, haft rätt att få en offentlig försvarare som tillgodoser hans eller hennes intressen under processen.

En person som är häktad ska befinna sig där tills dess att domstolen har gett en dom gällande det brott som personen är misstänkt för. I samma veva beslutas det om personen ska sättas på fri fot eller stanna kvar i häktet.

När en person häktas har polisen inte längre ansvar för honom eller henne. Polisen ansvarar för den misstänkte medan denne är anhållen, men när det blir tal om häkte övertar Kriminalvården ansvaret.

Om du vill ha mer information kring val av advokat om du eller någon i din närhet är misstänkt för ett brott, läs här.

 

Kan ensam vårdnad vara en bra lösning?

15 jul 2017

Det finns ett sund grundtanke i Sverige gällande vårdnaden om barnen och detta är att man alltid ser till vad som är bäst för dessa. Men, vad är egentligen den bästa lösningen – är det gemensam eller ensam vårdnad? Det bästa i de flesta fall är att man har gemensam vårdnad om sina barn och att man även vid en skilsmässa fortsätter att dela på ansvaret och allt som hör uppfostran till – mat på bordet, kärlek, omsorg, trygghet – men att detta sker på varsitt håll snarare än under samma tak.

Detta är utgångspunkten; men ibland så fungerar detta inte och där ser man att en förälder stämmer den andre och ansöker om ensam vårdnad av de gemensamma barnen. Motsätter sig den andre föräldern denna ansökan om ensam vårdnad så har man således inlett en så kallad vårdnadstvist och det är något som inte är någon lätt process att lösa.

En vårdnadstvist tar ofta lång tid att lösa, det är en stor känslomässig prövning och det slår framförallt mot dem som det hela handlar om: barnen. Att se att en förälder ansöker om ensam vårdnad och där det påbörjas en vårdnadstvist är något som kan ge stora känslomässiga sår och som kan sitta kvar genom hela livet. Därför bör man vara försiktig innan man ansöker om ensam vårdnad och man bör verkligen se att det finns goda grunder innan man lämnar in stämningsansökan gentemot den andra föräldern.

En skicklig advokat för ensam vårdnad

För; naturligtvis finns det goda grunder till varför man ska söka om ensam vårdnad också och om vi bortser från de uppenbara – narkotikamissbruk, pedofili, kriminalitet av det grövre slaget, grav psykiskt sjukdom – så kan det även finnas andar anledningar som påvisar att barnen de facto mår bättre om ensam vårdnad tillfaller den ene parten snarare än att gemensam sådan ska fortsätta.

Visar exempelvis den ene föräldern upp klara samarbetsproblem där hen exempelvis inte lämnar/hämtar barnen på överenskomna tider, där denne inte sköter sin ekonomiska del eller där det finns exempelvis risk för kidnappning – ja, då kan dessa skäl vara uppenbara tecken på att den andre ska få ensam vårdnad.

Oavsett skäl dock: en vårdnadstvist är en tuff process för samtliga inblandade och man bör som förälder vara beredd på detta. Här kan en skicklig advokat vara det bästa stöd man kan få och den enda vägen till ensam vårdnad.

Juridisk hjälp ger en bättre chans till ensam vårdnad

24 jun 2017

Vem tar hand om barnen om ni skiljer er? Det är en fråga som det inte finns något enkelt svar på; allt utgår från varje skilsmässa och beror helt på i vilken anda en sådan sker. Det vanliga är att två stycken föräldrar som skiljer sig från varandra även fortsättningsvis fortsätter att ha en gemensam vårdnad om sina barn och där dessa bor enligt ett uppgjort schema hos både mamma och pappa; en modell som också är den som i de flesta fall är att föredra.

Ser man exempelvis hur svenska staten ser på frågan om vårdnad så är detta också det som föredras och detta är något som försvårar för en part som ansökt om ensam vårdnad. Det finns nämligen många fall där föräldrarna inte alls kommer överens vid sin skilsmässa om hur vårdnaden ska fortlöpa och där den ena parten stämmer den andra för att få till stånd ensam vårdnad om barnen.

Här har man – förutsatt att den andre motsätter sig detta – inlett en vårdnadstvist och detta är något som man i allra högsta grad ska försöka undvika. Naturligtvis här helt beroende på situation. I vissa fall så är ensam vårdnad det absolut bästa alternativet och något som måste tilldömas den ena föräldern. Skulle exempelvis den andre föräldern vara en missbrukare, lida av grav psykiskt störning, vara kriminell, vara en pedofil eller annat allvarligt  – ja, då är en sådan miljö definitivt inget där ett barn ska växa upp och där är alltid ensam vårdnad något som måste beslutas.

Svårt att få ensam vårdnad i Sverige

Dock; vi nämnde ovan att man från statens sida ser gemensam vårdnad som det bästa alternativet och det här gör att man kan ha svårt att vinna vid en vårdnadstvist. Har man inga konkreta skäl eller bevis på att sin forne partner är olämplig som förälder – ja, då kommer man också att ha svårt att få till stånd ensam vårdnad.

Det som rekommenderas här är att man – om det inte finns något sätt att komma överens med den andre föräldern och om man verkligen anser att denne är olämplig som vårdnadstagare – att man anlitar ett bra juridisk ombud; ett erfaret sådant som arbetat vid fler vårdnadstvister och som har vana av sådana.

Om man inte har rätt hjälp – ja, då får man helt enkelt svårt att vinna en vårdnadstvist. Staten ser alltid från barnens bästa och då detta innebär en regelbunden kontakt med båda föräldrarna så ska det mycket till för att ändra gemensam- till ensam vårdnad. På gott och ont; som vi sa – i vissa fall så bör det inte finnas några tvivel om att just ensam vårdnad är det bästa – och enda! – alternativet.

Narkotikabrott i Sverige – fakta och lagar

24 maj 2017

Ett narkotikabrott innebär att man bryter mot narkotikastrafflagen, d.v.s allt icke tillåtet innehav av narkotika. Enligt den svenska narkotikastrafflagen definieras narkotika som

”läkemedel eller varor som är farliga för hälsan med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som enkelt kan omvandlas till varor med såna egenskaper eller effekter och som antingen på den grunden är föremål för kontroll enligt en internationell konvention som Sverige har biträtt eller av regeringen har proklamerats vara att betrakta som narkotika.”

Olika grader av narkotikabrott

Narkotikabrott delas upp i två kategorier – ringa eller grovt.

  • Ringa narkotikabrott – Narkotikabrottet bedöms med hänsyn till arten och framför allt mängden narkotika som gärningsmannen anträffas med. Ringa narkotikabrott bestraffas med böter eller fängelse i högst ett halvår. Har den dömde körkort kan också Transportstyrelsen kräva genomförandet av en missbruksutredning. Missbruksutredningen består vanligtvis av ett månatligt drogtest som utförs under 6 månaders tid. Om testet inte genomförs dras den dömdes körkort in. Testet kostar ungefär 6 000 kronor.
  • Grovt narkotikabrott – Ett narkotikabrott klassas som grovt ifall det har utgjort ett led i en organiserad verksamhet som har bedrivits i en större omfattning, eller yrkesmässigt. Ett narkotikabrott kan också vara grovt om det är en särskilt stor mängd narkotika som brottslingen har innehaft eller förknippats med. Rätten tar också hänsyn till om drogtypen är särskilt farlig eller av en hänsynslös art. Straffet för grovt narkotikabrott är fängelse. Som lägst 2 år, som högst tio år.

Typer av narkotikabrott

En vanlig typ av narkotikabrott är att den smugglas genom landsgränser. DE svenska lagarna och reglerna kring in- och utförsel av narkotika hittar man i 3 § lagen (2000 : 1225) om straff gällande smuggling.

Vårdslöshet med narkotika är ett annat brott, där den som till följd av grov oaktsamhet begår narkotikabrott döms till böter eller fängelse i upp till 1 år. I sådana fall som anses ringa , döms inte till ansvar.

Exempel på fall

  • Tre personer som tillsammans skaffat sig 100 stycken ecstacytabletter dömdes för grovt brott. Det här trots att det inte kunde styrkas att tabletterna var avsedda för annat än eget bruk.
  • En person som hade förvarat 450 stycken ecstacytabletter och i överlåtelsesyfte förvärvat fem liter GHB dömdes för grovt narkotikabrott. Han sålde 3,35 liter av GHB:en. Brottet ansågs vara grovt eftersom det utgjorde ett led i en större verksamhet.

Läs mer om narkotikabrott här.

Straff för en misshandel varierar

1 dec 2016

För många är en misshandel något som man inte alls kan tänka sig – man kan inte någonsin se sig själv i en situation där man fysiskt ger sig på en annan människa och med våld försöker lösa en konflikt. För andra så är det tyvärr inte ett stort steg att ta. Det vill säga, man måste i en misshandel även väga in olika faktorer. Du kan ha en dålig dag, du kan vara stressad och du kan frukta för ditt liv – saker som inte får dig att tänka rationellt och som kan få det att svartna för ögonen och där du inte längre kan kontrollera dina impulser.

Missförstå oss rätt här – att fysiskt ge sig på en annan människa är naturligtvis förkastligt; men det kan hända och dessutom ska vi även ta hänsyn till att en misshandel inte per definition behöver vara lik en annan. Straffskalan för en misshandel utgår nämligen efter fyra stycken typer av misshandlar – ringa misshandel, misshandel, grov misshandel och synnerligen grov misshandel – och straffet man riskerar kan sträcka sig från böter till tio års fängelse.

Det är således slarvigt att säga att någon person är dömd för misshandel då denna i själva verket kan röra sig om allt från en kraftfull lavett till ett rent påhopp med exempelvis ett järnrör.

En bra advokat är att föredra vid en misshandel

Med detta sagt så tänkte titta lite närmare på vilken typ av roll en advokat spelar vid en misshandel och tyvärr så kan vi här säga att valet av en sådan är oerhört viktig: både för den som står åtalad och för den drabbade personen. Det är nämligen så att det i många fall visat sig avar avgörande för en åtalad att skaffa sig en erfaren advokat för att få till stånd en lindrig dom – baserat på den skala av misshandlar som finns och som vi ovan nämnde.

Kort sagt; står du åtalad för en ringa misshandel så kommer ditt mål att vara att bli friad eller få ringa böter för denna och här har du utan tvekan en större chans till detta genom att anlita en erfaren advokat.

Hur kommer då en misshandlad person in i detta? Jo, har du blivit drabbad så är det viktigt att du har ett målsägarbiträde vid din sida och samma sak rörande erfarenhet gäller här – väljer du ett ombud utsett av Tingsrätten så riskerar du att bli ”överkörd” och där din talan inte kommer fram. Genom att välja ett erfaret målsägarbiträde så kommer ni att bättre kunna analysera processen och se till att ingenting lämnas åt slumpen.

Läs mer om misshandel här: http://www.misshandel.nu/.

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.