Brott mot barn svåra att bevisa

Det finns en del brott som begås mot barn. Tyvärr, måste tilläggas. Inget annat kan röra upp sådana starka känslor som just brott mot barn. Barnen är särskilt skyddslösa. De är människor med exakt samma juridiska rättigheter som alla andra (ungdomar och vuxna). Skillnaden är att det alltid krävs vuxna kring barnet som skyddar det, det vill säga den egna familjen. Man önskar ju att i den bästa av världar var alla familjer goda och sunda och tog hand om sina egna barn. Tyvärr ser den hårda verkligheten inte ut så. Det är inte alla föräldrar som är bra föräldrar. Då och då har vi stora nyhetsrubriker som skriker ut nyheter om våld mot barn, övergrepp på barn och så vidare. Med de i tankarna, är det lätt att fastställa att alla föräldrar är inte bra för sina barn.

När barn blir utsatta

När barn blir utsatta av någon av sina föräldrar, måste någon annan skydda barnet. Enligt lagen är det socialtjänsten, men många socialtjänster i våra kommuner i vårt avlånga land har inte de resurser, den kompetens eller möjligheten att skydda barn. Dels är det mycket svårt för dem att utreda brott mot barn. De flesta gör inte det. Det är alltid polisens sak att utreda eventuella brott mot barn. Polisen i sin tur har inte heller alltid de resurser som krävs för att utreda brott mot barn. De saknar personal, medel och kompetent folk (som kan förhöra barn). Inte alla inom polisen vill ens förhöra barn. Därför kan barn som blir utsatta för brott hamna mellan myndighetens stolar. Vem ska då skydda barnet?

Många blir ifrågasatta då de vill skydda barn

I de fall som barn hamnar mellan myndighetens stolar är det svårt för alla inblandade. Varken socialtjänsten, eller polisen har möjlighet, tid eller kompetens att ta reda på om barn blivit utsatt för brott. Dessutom är brott mot barn som har ägt rum i hemmet, med avsaknad av vittnen mycket svårt, för att inte säga omöjligt att bevisa. Hur ska det gå till? Här skulle en hel kår av kompetenta barnpsykologer krävas för att kunna säkerställa vad barnet har varit med om. Sjukvården har kompetens att fastställa skador vid våld och övergrepp, men skador kan uppkomma av många olika anledning, därför är även det svårt att bevisa.

Ofta blir brott mot barn vårdnadstvister

Har ett brott begåtts mot barn och ingen, varken socialtjänsten, polisen eller domstolen kan bevisa brott, blir det ofta en vårdnadstvist mellan föräldrarna. Att då komma med anklagelser som inte kunnat bevisas är nära på omöjliga. Ett brott ska prövas i en domstol i en huvudförhandling, där och då ska brottet bevisas bortom alla rimliga tvivel att det har ägt rum. En vårdnadstvist är en civil tvist i en domstol, där handlar det inte om ”bortom alla rimliga tvivel” utan om att tillämpa lagens ord om ”barns bästa”. Vad som är ”barns bästa” är dock ett väldigt vagt begrepp. Vad är barns bästa? Ofta tolkas det utifrån det som domaren och tingsrättens nämndemän anser är ”barns bästa”, eller vad socialtjänsten anser är ”barns bästa”. 

Barnen de största förlorarna i vårdnadstvister

I en vårdnadstvist är barnen och föräldrarna förlorarna. Svårigheterna att bevisa brott mot barn som skett inom familjen gör att barn kan fortsätta utsättas trots en vårdnadstvist då brott är när spå omöjliga att bevisa. Det finns solskenshistorier, där domare och tingsrätter har valt att skydda barn, där socialtjänsten har gått in och skyddat barn. Många blir skyddade, men långt ifrån alla. Är du intresserad att läsa mer om detta läs då www.vårdnadstvist.nu.

10 Jan 2018

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.