Ett avsiktligt vilseledande

Antalet bedrägerier har ökat i samband med internetanvändningens utredning i Sverige. Vilket straff bedragaren får beror på hur grovt brottet anses vara.

Med bedrägeri menas ett avsiktligt vilseledande som på något sätt skadar den som blir utsatt, och leder till någon typ av vinning för den som utför handlingen. Ett vanligt syfte med bedrägeri är ekonomisk vinning, men det kan också röra sig om andra typer av fördelar, som att få tillgång till ett pass, resedokument eller ett körkort. Andra vanliga former av bedrägeri är investeringsbedrägerier, att skicka ut falska fakturor, nätfiske, och kontokortsbedrägeri. Bedrägeri definieras på olika sätt i olika länder, men de flesta rättssystem kvalificerar den här typen av vilseledande agerande som ett brott. Brottet kan begås såväl av en privatperson som en juridisk person, men endast privatpersoner kan straffas för bedrägeri. Därmed kan ledamoter i en styrelse straffas när bedrägeriet utförts av en juridisk person.

Yngre män utsätter och utsätts ofta

I takt med den utökade användningen av internet har antalet bedrägerier ökat markant. I Sverige, som är ett tekniskt sofistikerat land med stor internetanvändning i jämförelse med andra länder, ökade förekomsten av bedrägerier med 140 procent mellan åren 2009-2019. År 2014 anmäldes till exempel 155 000 fall av bedrägeribrott. Ungefär var tredje bedrägeribrott sker på nätet, och ungefär samma mängd utgörs av betalkortsbedrägerier. Det uppskattas att mörkertalet för bedrägerier är stort, och att ungefär 40 procent av alla bedrägeribrott som begås anmäls. Vad gäller vilka demografiska grupper som utsätts, är det vanligast hos yngre personer i jämförelse med äldre, och det handlar oftare om män som blir utsatta än kvinnor. Yngre män är även överrepresenterade bland de personer som utför bedrägeribrott.

Bedrägligt beteende vs. grovt bedrägeri

En person som gjort sig skyldig till bedrägeri kan få olika straff, beroende på hur allvarligt brottet anses vara. För ringa skador, i situationer då den ekonomiska vinningen inte överstigit 1000 kronor, anses gärningspersonen agerat med bedrägligt beteende, och döms då i regel till böter eller fängelse i max sex månader. Grovt bedrägeri kan ge upp till sex års fängelse, och utdöms när gärningspersonen missbrukat ett allmänt förtroende, använt handlingar som är förfalskade eller utsatt ett offer för särskilt allvarlig skada. Om brottet har utförts med syfte att få ekonomisk vinning ska summan vara av betydande storlek för att handlingen ska anses tillhöra kategorin grovt bedrägeri. En person som blivit utsatt för bedrägeri har rätt till ett målsägandebiträde, som bland annat hjälper brottsoffret i frågor kring skadestånd.

26 Aug 2020

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.