Juridisk hjälp ger en bättre chans till ensam vårdnad

Vem tar hand om barnen om ni skiljer er? Det är en fråga som det inte finns något enkelt svar på; allt utgår från varje skilsmässa och beror helt på i vilken anda en sådan sker. Det vanliga är att två stycken föräldrar som skiljer sig från varandra även fortsättningsvis fortsätter att ha en gemensam vårdnad om sina barn och där dessa bor enligt ett uppgjort schema hos både mamma och pappa; en modell som också är den som i de flesta fall är att föredra.

Ser man exempelvis hur svenska staten ser på frågan om vårdnad så är detta också det som föredras och detta är något som försvårar för en part som ansökt om ensam vårdnad. Det finns nämligen många fall där föräldrarna inte alls kommer överens vid sin skilsmässa om hur vårdnaden ska fortlöpa och där den ena parten stämmer den andra för att få till stånd ensam vårdnad om barnen.

Här har man – förutsatt att den andre motsätter sig detta – inlett en vårdnadstvist och detta är något som man i allra högsta grad ska försöka undvika. Naturligtvis här helt beroende på situation. I vissa fall så är ensam vårdnad det absolut bästa alternativet och något som måste tilldömas den ena föräldern. Skulle exempelvis den andre föräldern vara en missbrukare, lida av grav psykiskt störning, vara kriminell, vara en pedofil eller annat allvarligt  – ja, då är en sådan miljö definitivt inget där ett barn ska växa upp och där är alltid ensam vårdnad något som måste beslutas.

Svårt att få ensam vårdnad i Sverige

Dock; vi nämnde ovan att man från statens sida ser gemensam vårdnad som det bästa alternativet och det här gör att man kan ha svårt att vinna vid en vårdnadstvist. Har man inga konkreta skäl eller bevis på att sin forne partner är olämplig som förälder – ja, då kommer man också att ha svårt att få till stånd ensam vårdnad.

Det som rekommenderas här är att man – om det inte finns något sätt att komma överens med den andre föräldern och om man verkligen anser att denne är olämplig som vårdnadstagare – att man anlitar ett bra juridisk ombud; ett erfaret sådant som arbetat vid fler vårdnadstvister och som har vana av sådana.

Om man inte har rätt hjälp – ja, då får man helt enkelt svårt att vinna en vårdnadstvist. Staten ser alltid från barnens bästa och då detta innebär en regelbunden kontakt med båda föräldrarna så ska det mycket till för att ändra gemensam- till ensam vårdnad. På gott och ont; som vi sa – i vissa fall så bör det inte finnas några tvivel om att just ensam vårdnad är det bästa – och enda! – alternativet.

24 Jun 2017

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.