LVU är en tvångslag

LVU - lag om särskilda bestämmelser om vård av unga - är en tvångslag som tillämpas vid vissa tillfällen då barn riskerar att fara illa. Socialtjänsten utreder varje enskilt ärende. Får man in en anmälan om att ett barn kan fara illa i hemmet så startas direkt en utredning och där man provar olika lösningar i syfte att förändra en hotfull situation eller vända på en negativ riktning. Fungerar ingen av dessa lösningar så kan man tillämpa LVU och vid ett sådant beslut så går allt väldigt fort.

LVU då? På vilka grunder kan den lagen tillämpas? Vi kan rada upp några skäl till varför:

  • Barnet riskerar att fara illa i hemmet. Om det finns en uppenbar risk - eller misstanke - om att barnet misshandlas i hemmet, fysiskt eller psykiskt, så kan man från Socialnämndens sida besluta om LVU.
  • Missbruk. Om det finns missbruk i familjen - narkotika eller alkohol - så bedömer man att miljön inte är lämplig för ett barn att växa upp i. Detsamma om det handlar om kriminalitet.
  • Barnet är på fel spår. LVU kan även tillämpas om ett barn har ett självskadebeteende eller om barnet missbrukar alkohol eller droger. Detsamma om barnet håller på att ge sig in på brottets bana.

På det stora hela så handlar LVU om en sak och det är att säkerställa att ett barn får trygghet och inte riskerar att hamna snett eller fara illa.

Domarklubba i närbild

Olika bedömningar från kommun till kommun

Om det finns någonting negativt med LVU så är det att det handlar om en snabb process i kombination med en ensidig utredning. Utredningen som ligger till grund för ett ingripande enligt LVU utförs av socialtjänsten i den kommun där ingripandet sker.

Det är endast den utredningen som genomförs och det kan, beroende på vilka som hanterat ärendet, också bli väldigt onyanserad. Som förälder kan man känna sig överkörd och känna att man inte får fram sin talan.

En annan problematik gäller var barnet slutligen hamnar. Man placeras först i ett jourhem och därefter - om LVU vunnit laga kraft - så hamnar man i ett fosterhem. Det som visat sig gällande de senare är att många inte lever upp till de krav som ställs och att barn därigenom inte alls hamnar i den trygga miljö som tanken är.

En LVU-advokat kan hjälpa dig

I de flesta fall är beslut om LVU välgrundade och korrekta. Men, sker ett fel så finns alltid en risk i att fler misstag kan begås. Ingen lag är helt vattentät. Därför behövs också en LVU-advokat som kan föra talan för de familjer som drabbas och som kan driva ärendet vidare. En advokat kan också hjälpa till med överklagan - som sker var sjätte månad - samt fungera som ett stöd genom en jobbig process.

Även om ett beslut fattas på korrekta grunder så har man som barn och förälder rätt till juridisk hjälp i form av en LVU-advokat. Kostnaden för en sådan bekostas av staten och genom våra allmänna medel. Många drabbade familjer vittnar även om en annan viktig funktion som en advokat fyller: han/hon hjälper dem att få vård och kan därigenom också öka möjligheterna att barnet så småningom också kan återvända hem. Det handlar om en viktig funktion för hela samhället.

Läs mer på https://www.lvuadvokat.se/

24 May 2020

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.