Blogg

Här i vår blogg skriver vi brett om juridik och inte bara om brottmål. Det kan lika gärna handlar affärsjuridik eller familjerätt eller något annat juridiskt område.

Sida 2

RSS

LVU är en tvångslag

24 maj 2020

LVU - lag om särskilda bestämmelser om vård av unga - är en tvångslag som tillämpas vid vissa tillfällen då barn riskerar att fara illa. Socialtjänsten utreder varje enskilt ärende. Får man in en anmälan om att ett barn kan fara illa i hemmet så startas direkt en utredning och där man provar olika lösningar i syfte att förändra en hotfull situation eller vända på en negativ riktning. Fungerar ingen av dessa lösningar så kan man tillämpa LVU och vid ett sådant beslut så går allt väldigt fort.

LVU då? På vilka grunder kan den lagen tillämpas? Vi kan rada upp några skäl till varför:

 • Barnet riskerar att fara illa i hemmet. Om det finns en uppenbar risk - eller misstanke - om att barnet misshandlas i hemmet, fysiskt eller psykiskt, så kan man från Socialnämndens sida besluta om LVU.
 • Missbruk. Om det finns missbruk i familjen - narkotika eller alkohol - så bedömer man att miljön inte är lämplig för ett barn att växa upp i. Detsamma om det handlar om kriminalitet.
 • Barnet är på fel spår. LVU kan även tillämpas om ett barn har ett självskadebeteende eller om barnet missbrukar alkohol eller droger. Detsamma om barnet håller på att ge sig in på brottets bana.

På det stora hela så handlar LVU om en sak och det är att säkerställa att ett barn får trygghet och inte riskerar att hamna snett eller fara illa.

Domarklubba i närbild

Olika bedömningar från kommun till kommun

Om det finns någonting negativt med LVU så är det att det handlar om en snabb process i kombination med en ensidig utredning. Utredningen som ligger till grund för ett ingripande enligt LVU utförs av socialtjänsten i den kommun där ingripandet sker.

Det är endast den utredningen som genomförs och det kan, beroende på vilka som hanterat ärendet, också bli väldigt onyanserad. Som förälder kan man känna sig överkörd och känna att man inte får fram sin talan.

En annan problematik gäller var barnet slutligen hamnar. Man placeras först i ett jourhem och därefter - om LVU vunnit laga kraft - så hamnar man i ett fosterhem. Det som visat sig gällande de senare är att många inte lever upp till de krav som ställs och att barn därigenom inte alls hamnar i den trygga miljö som tanken är.

En LVU-advokat kan hjälpa dig

I de flesta fall är beslut om LVU välgrundade och korrekta. Men, sker ett fel så finns alltid en risk i att fler misstag kan begås. Ingen lag är helt vattentät. Därför behövs också en LVU-advokat som kan föra talan för de familjer som drabbas och som kan driva ärendet vidare. En advokat kan också hjälpa till med överklagan - som sker var sjätte månad - samt fungera som ett stöd genom en jobbig process.

Även om ett beslut fattas på korrekta grunder så har man som barn och förälder rätt till juridisk hjälp i form av en LVU-advokat. Kostnaden för en sådan bekostas av staten och genom våra allmänna medel. Många drabbade familjer vittnar även om en annan viktig funktion som en advokat fyller: han/hon hjälper dem att få vård och kan därigenom också öka möjligheterna att barnet så småningom också kan återvända hem. Det handlar om en viktig funktion för hela samhället.

Läs mer på https://www.lvuadvokat.se/

Juridiska ombud - vem är vad?

5 maj 2020

Om man hamnar i en situation där man behöver hjälp rent juridiskt så kan det vara svårt att bena ut vad de olika begreppen och de olika termerna egentligen betyder - eller kort sagt: juridiska ombud - vem är vad? Vem ska jag kontakta och för vilken typ av hjälp? Vi tänkte gå igenom några vanliga begrepp inom juridiken och genom detta lysa upp lite i mörkret.

Först och främst: hamnar man i en tvist och behöver hjälp av ett juridiskt ombud så måste man också vara medveten om att det finns väldigt många juridiska inriktningar och att man således också bör leta efter en jurist som besitter kunskap - och specialiserat sig - inom det specifika område man behöver hjälp med, till exempel en brottmålsadvokat. Det man kan säga att folk i gemen ofta gör fel är att man likställer en jurist med en advokat. Det är direkt felaktigt. Man kan rent krasst säga följande: alla advokater är jurister - långt ifrån alla jurister äger rätten att kalla sig advokat.

Skillnaden mellan en advokat och en jurist

Det senare är intressant i sammanhanget. Advokat är nämligen en skyddad yrkestitel och det innebär att vem som helst inte får kalla sig för detta. För att få göra så krävs det att man är beviljad ett medlemskap i Advokatsamfundet och för att bli det så krävs det minst examen för juridiska studier på Högskola eller Universitet, tre års - minst - praktiskt juridiskt erfarenhet (exempelvis på en advokatbyrå) och att man dessutom har en godkänd advokatexamen. För att få advokatexamen så måste man godkännas av Advokatsamfundet - det sker muntligt framför censorer och examinatorer.

Kostnaden uppgår till en summa om 50.000 kronor. Det är emellertid ingenting som måste betalas av aspiranten i fråga utan den kostnaden ska tas av - enligt stadgarna för Advokatsamfundet - tas av den advokatbyrå där aspiranten arbetar.

En tuff process som innebär att om man som privatperson anlitar en advokat så har man också en enorm kunskap inom det juridiska fältet i, så att säga, sin ägo. Vi ska även tillägga att det är straffbart att kalla sig advokat utan att ha täckning för det.

Titeln jurist är inte skyddad

Jurist då? Vad gör en sådan? Att kalla sig för jurist är inte straffbart vilket innebär att du kan göra det om du nu skulle vilja det. Det är dock ovanligt att en privatperson väljer att kalla sig för detta. Det normala är att en jurist de facto utbildat sig och för att få en examen så krävs det studier om 270 poäng på någon av de högskolor - sex stycken - som erbjuder programmet. 270 poäng innebär i sin tur - enligt en normal studietakt - 4.5 år.

Det kan - som en följd av att gemene man kan kalla sig jurist - leda till problematiska situationer. Ibland också - vi bortser från allvaret - lite komiska sådana. Advokater har i Sverige nämligen inget monopol. Är en privatperson i något form av klammer med rättvisan så kan man välja bort den professionella hjälpen från en advokat. Det finns inget tvång att anlita en sådan. Det finns heller inget tvång att anlita en jurist som sitt juridiska ombud.

Det innebär konkret att man som anklagad kan välja att företräda sig själv - eller kanske låta en god vän göra det. Vi skulle emellertid inte rekommendera detta upplägg. Det är förvisso tillåtet och det är definitivt billigare - men det brukar ytterst sällan innebär en friande dom i slutändan.

Så går brottmålsrättegången till

28 jan 2020

När ett brott har begåtts hålls en rättegång för att avgöra vad domen kommer att bli. Så går brottmålsrättegången till. 

Huvudförhandling i domstol 

En rättegång kallas också för huvudförhandling och när ett brott har begåtts ser dom flesta förhandlingar ungefär likadana ut. Den som är åtalad för brott och dennes eventuella försvarare, den som är utsatt för brottet och dennes biträde samt åklagare kallas till rätten där det kommer att avgöras vad straffet blir. 

Inledningen 

När alla är på plats i salen kan rättegången, eller huvudförhandlingen, starta och det görs genom att ordföranden ropar upp och kontrollerar att alla är närvarande samt om det finns något som förhindrar förhandlingen att starta. Åklagaren går sedan igenom stämningsansökan och den som är åtalad för brottet får svara på samtliga åtalspunkter. 

Därefter görs en så kallad sakframställning, vilket innebär att åklagaren detaljerat går igenom brottet och den bevisning som finns mot den åtalade. Efter detta får den åtalade eller dennes försvarare en chans att ge sin syn på det hela. 

Förhör med målsägande och tilltalad  

Förhör är en viktig del av en rättegång eftersom det enbart är det som sägs här som får avgöra domen. Ett nedskrivet vittnesmål gäller alltså inte, utan bara det som faktiskt sägs i rätten. Förhören börjar oftast med att målsäganden svarar på åklagarens frågor och därefter får den åklagade eller försvararen göra detsamma. Även den som är åtalad för brott kommer givetvis att förhöras ungefär på samma sätt – av både åklagare, målsägandebiträdet och eventuellt även av den egna försvararen

Förhör med vittnen 

Om det finns ett eller flera vittnen till brottet kommer dessa att kallas in en efter en. Här påbörjas förhöret med att vittnet får avlägga vittneseden och därefter ställer både åklagare, målsägandebiträde och försvarare dom frågor som behöver ställas. När alla känner sig nöjda med vittnesmålet får personen stanna kvar i som åhörare i salen om han eller hon själv vill det.  

Avslutning och dom 

I slutet av en rättegång går man igenom den åtalades personliga förhållanden. Har han eller hon ett ordningsamt liv med arbete, familjerelationer och annat? Man går även igenom utdrag från belastningsregistret för att se om något brott har begåtts och dömts tidigare. När detta är gjort kommer åklagaren lägga fram dom bevis och omständigheter som gör att den åtalade anses skyldig. Ofta yrkas redan här på vilket straff som är lämpligt. 

Efter åklagaren är det försvarets tur att lägga fram varför den åtalade är oskyldig eller möjligen varför det finns förmildrande omständigheter i fallet. Salen töms sedan medan rätten överlägger och när beslutet är fattat kallas samtliga parter och eventuella åhörare tillbaka in i salen. Rättens ordförande redovisar hur och varför rätten har dömt målet och förhandlingen avslutas. 

I vissa fall kan domen dock inte ges på plats utan rätten kan anse att det behövs mer tid för att överlägga. I dessa fall meddelar ordföranden istället vilken dag man beräknas vara färdiga och domen kommer att skickas ut till de båda parterna istället.

Behöver du jurist inom försäkringsrätt?

30 nov 2019

Har du nekats ersättning för en försäkring som du anser att du har rätt till? Ibland kan man ju tycka att det är ens egna pengar som man själv har sparat genom att teckna en försäkring, men det är inte alla gånger på det sättet. När man tecknar en försäkring, skriver man på ett avtal som sluts mellan den som köper försäkringen och bolaget som säljer försäkringen.

Men i en del fall, gör försäkringsbolagen helt fel och nekar till ersättning, även när man som försäkringstagare har rätt till det. Och det är då man behöver en jurist som är duktig på försäkringsrätt. Så här kan det gå till att söka ersättning för en försäkring som man har rätt till. 

Att hitta rätta juristen viktigast

Det viktigaste – och detta gäller alltid när det kommer till rättsfrågor – är det valet av jurist som är det allra viktigaste. Rätt, eller fel, jurist kommer att vara skillnaden mellan att förlora ett mål, eller att vinna. Har man bara rätt slags jurist, som är duktig, kompetent, kunnig och erfaren – och som kan tänka logiskt och kreativt – kan man vinna stort genom att stämma det försäkringsbolag som man anser har nekat en till det som man har rätt till.

 1. Anlita rätt slags jurist. Det är mycket viktigt att få tag i den rätta juristen. Här kan man inte bara googla "jurist försäkringsrätt" och ta första bästa som dyker upp i googles förslagslista. Här måste man gå på rykten, referenser och de förslag som andra jurister ger om någon jurist som är duktig på försäkringsrätt. De allra flesta jurister utbildar sig och specialiserar sig inom ett område. Lagen är otroligt omfattande, och lagtexterna sväller hela tiden, det vill säga, riksdagen stiftar ju hela tiden nya lagar. Om juristerna inte kan hela lagen är inte så konstigt. Då väljer de ett område som de sedan blir experter på. Så i detta falla behöver man en jurist som är duktig på försäkringsrätt.
 2. Samla bevis. När man sedan har fått tag i en duktig jurist inom försäkringsrätt, kommer den personen att råda dig till vad som är görligt och om det är någon idé att stämma ett försäkringsbolag. De har ofta väldigt kunniga jurister, som din jurist måste kunna vinna mot. Därför bör du, som vill stämma försäkringsbolaget, samla bevis som kan överbevisa domaren och eventuella nämndemän om att det är du som har rätt.
 3. Studera äldre rättsfall. Man kan även studera äldre fall, och studera hur de gjorde för att vinna ett liknande mål som kanske du har. Hur gjorde de för att lyckas? Vad var den avgörande punkten? Finns det likheter med din egen situation?
 4. Stäm försäkringsbolaget. När man sedan har både bevis och en kunnig jurist, som kan råda dig till att stämma försäkringsbolaget, så kan juristen gå vidare och stämma bolaget i en tingsrätt.
 5. Vinn målet och få pengar. Först håller man förhandlingar, där domaren i tingsrätten vill ta reda på om försäkringsbolaget och du kan komma överens på något sätt så att varken du eller försäkringsbolaget inte behöver gå till en rättegång. Det arbetar ofta jurister som arbetar som medlare på domstolarna och kan utreda ifall någon av parterna har rätt. Om medlaren kommer fram till att försäkringsbolaget bör betala dig, så kan medlaren försöka förmå bolaget till det. Annars blir det en rättegång. Har du då bevis som kan övertyga domaren och eventuella nämndemän om att du har rätt och försäkringsbolaget fel, kan du vinna hela rättegången, och få betalt. Dessutom kan du kräva skadestånd, plus att försäkringsbolaget måste betala rättegångskostnader och din jurists kostnader.

Har du ett mål i familjerätten i Göteborg?

13 nov 2019

Är det så att du råkar befinna dig mitt i en konflikt som gäller vårdnaden, boendet eller umgänget om ditt barn och har en pågående konflikt som gått hela vägen till familjerätt i Göteborg? Ska du kunna vinna det målet, är det mycket viktigt att anlita en mycket duktig och skicklig advokat i Göteborg. En duktig eller dålig advokat i ett mål som handlar om barns boende vårdnad och umgänge kan innebära skillnaden mellan framgång eller misslyckande. Så viktig är rätt advokat.

Trots allt är det allra viktigaste att ditt barn mår bra och har det bra, eller hur? Även om man kanske gärna vill kunna se sitt barn växa upp, så är barnets väl och ve det viktigaste eller hur? Om man då träter om ett barn, kan barnet skadas väldigt mycket, och vad är det då för idé med att se sitt barn växa upp, om det far illa av vårdnadstvisten? Men är det så att ditt barn blir utsatt för våld, övergrepp och far illa psykiskt eller fysiskt av att leva och vistas med den andra föräldern, ja då måste du ta fighten för ditt barn, och rädda barnet.

Då behöver du en mycket duktig advokat

Är det så att ditt barn far allvarligt illa tillsammans med den andra föräldern, om barnet blir utsatt för psykiska och fysiska övergrepp, då måste du som förälder ta fighten om ditt barn och se till så att ditt barn får växa upp utan övergrepp. Det står i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter att alla barn har rätten att få växa upp utan övergrepp, utan våld och utan missgrepp. Om ditt barn blir utsatt för övergrepp av den andra föräldern, bör du polisanmäla föräldern. Du bör dokumentera alla märken och bevis på att barnet blir utsatt för övergrepp. Gå till läkare om det finns synliga bevis på övergreppen; blåmärken, skador och missförhållanden som barnet upplever. Man kan även få hjälp och stöd av en kvinnorjour som det är så att man själv är utsatt av barnets andra förälder, för våld och missgrepp. Och du bör hitta en riktigt duktig advokat som kan arbeta för ditt barn och se till så att barnet kan skyddas från den andra föräldern.

Du kan inte anklaga någon utan bevis

Är det så att du vet eller misstänker att den andra föräldern utsätter ditt barn för våld eller andra övergrepp, måste du som den andra föräldern, samla på bevis. Utan bevis för dina påståenden, kan du ingenting göra. Det är du som förälder som måste samla de bevisen. Det gör varken polis, barnpsykolog eller socialtjänst. Det måste du själv göra. Utan bevis kan du inte anklaga någon för något brott, över huvudtaget. Tyvärr. Och sedan måste du anlita en duktig advokat som kan ge dig råd om vad du bör göra och som är villig att kämpa tillsammans med dig om vårdnaden, boendet och umgänget för ditt barn.

När konkursen är enda lösningen

13 okt 2019

Det finns företagare som är kriminella. Kriminaliteten är väl minst lika hög bland företagare som det finns kriminella inom andra yrken. Det som utmärker kriminella är inte riktigt att de är som "andra". Deras yttre säger inget om deras inre. De kan alltså ha vilket yrke som helst, komma från vilken socioekonomisk bakgrund som helst, se ut som vilken annan person som helst. Men det som de har gemensamt är däremot det inre landskapet, den mentala förutsättningen för ett brott.

Många är narcicisster. Det är inte så att alla brottslingar är narcissister, men många narcisster är kriminella. Det som utmärkrer en narcissist är att den personen (spelar ingen roll vilket kön), anser att allt är tillåtet för just "mig". Det är en person som anser sig ha rätt till sådant som andra inte skulle anse är tillåtet. Det är då lätt att man börjar fuska för att det ska bli bättre för en själv. De tänker inte i termer av rätt eller fel, utan däremot av vad som är bra för en själv och vad som inte är det. En narcissist låter sig inte begränsas av rätt eller fel. Därför hamnar många av dem i fängelse och åker fast för ekonomisk brottslighet.

Inte kriminellt att gå i konkurs

Det är viktigt att komma i håg att det inte är kriminellt att gå i konkurs. Många som har goda idéer kanske inte är lika duktiga på att sköta ett företag. Då kan det vara bättre att de gör andra saker än att just driva företag. Däremot är det faktiskt kriminellt att driva ett företag, och sedan, när det är dags för att betala sina skulder, då går man i konkurs. Det finns sådana som startar bolag, drar in mycket pengar, som bokförs på felaktigt sätt. Sedan när man ska betala sina leverantörer, då bokförs det som att man inte har ett öre. På så sätt kan de starta bolag på löpande band och dra in mycket pengar, och sedan när det bokförs som om företaget har jättestora skulder, ser de till att gå i konkurs istället för att betala sina skulder. Det är kriminellt. Sådant kan få ödesdigra konsekvenser. Som att man kan få näringsförbud av Skatteverket. 

Gå i konkurs kan vara helt lagligt

Därför kan Skatteverket vilja syna att en företagare inte ägnar sig åt brottslig verksamhet när ett företag går i konkurs. Då kan det vara bra att kunna anlita en jurist som ser till så att det inte sker på något felaktigt sätt. Läs mer här.

När du behöver juridisk stöttning

13 sep 2019

När man råkat ut för eller är misstänkt för ett brott behöver man en advokat vid sin sida. Deras breda kunskaper och erfarenhet av juridik tillsammans med personligt engagemang är avgörande för en lyckad utgång. En juridisk process kan vara svår att förstå sig på och det är mycket tryggt med en erfaren jurist att rådfråga under processens gång.

Välj en bra försvarsadvokat

Det är mycket viktigt att du väljer en advokat som du klickar med och har förtroende för. I Sverige har alla som är misstänkta för ett allvarligt brott rätt till en försvarsadvokat av staten. Denna har man full tillång under den ibland långa rättsprocessen. Man får då hjälp med alla åtgärder som krävs för att tillvara din rätt.

En skicklig advokat har genom sitt kunnande och erfarenhet full koll på hela rättsprocessen och har all fokus på att utgången blir så bra bara är möjligt. Det första du ska göra om du är misstänkt för ett brott är att söka juridisk hjälp. Detta för att ha en advokat med redan under det inledande polisförhåret.

Vad gör en advokat?

En försvaradvokat är med under alla polisförhör, bevaker ens intressen och informerar hela tiden om hur det går i polisutredningen. En mycket viktig arbetsuppgift för advokaten är att utreda det misstänkta brottet på egen hand och ta fram bevisning som stödjer dina påståenden i domstolen.

Efter färdig polisutredning går advokaten noggrant igenom den för att hitta fel, brister eller tillägg som stödjer din historia av händelsen. Och om det krävs komma med relevanta kompletteringar till polisens rapport.

Staten betalar advokaten

Vid allvarliga brott med fängelse på straffskalan är det staten som står för advokatens arvode. Vid mindre brott får man betala sitt juridiska ombud själv. Men om man anses skyldig och får ett straff får man betala tillbaka hela eller delar av kostnaden till staten. Ibland kan man få hjälp av sitt försäkringsbolag att få ersättning för rättegångskostnaden.

Många juridikbyråer har kompetens att ta hand om olika rättsområden som till exempel brottmål, familjerätt, arbetsrätt, företagsrätt. 

Juridisk hjälp för målsägaren

Den utsatts för ett brott kallas målsägande och denne har rätt till juidisk hjälp geneom ett så kallat målsägandebiträde. Rättprocessen kan i många fall vara mycket påfrestande för den som är utsatt för ett brott. Händelsen som är föremål kommer under hela processen att frågasättas för den misstänktes advokat och det är mycket viktigt med juridisk hjälp under denna process och då framför allt i en eventuell rättegång.

Vad är en tredskodom?

22 aug 2019

Begreppet tredskodom dyker upp i rättsliga sammanhang emellanåt, men vad innebär egentligen en tredskodom? Här berättar vi mer om detta juridiska begrepp.

 

En tredskodom kan meddelas när en av parterna inte kommer till en rättslig förhandling. Det gäller även om motparten inte kommer med ett motiverat skriftligt svar. Detta betyder i praktiken att den som inte är på plats i rätten förlorar målet. Om parten som vinner målet dessutom haft rättegångskostnader som vederbörande har begärt ersättning för så döms den förlorande (icke närvarande) parten att betala dessa kostnader. Detta förutsatt att de ligger på en rimlig nivå. Den tredskodömda personen får dessutom betala sina egna rättegångskostnader.

lagbok, klubba, dom

Målet kan tas upp igen

Den part som dömts enligt tredskomodellen har ingen möjlighet att överklaga domen eftersom det inte genomförts en rättegång. Chansen för den dömde att få ”upprättelse” är att skriftligen ansöka om att målet ska tas upp igen. Om rätten godtar ansökan så tas målet upp för ny behandling i tingsrätten.

Tredskodomar är vanligast i så kallade dispositiva tvistemål. Detta betyder att menar man att det är fall där det finns en rimlig chans att parterna ska kunna komma överens.

Kan sätta in annonser i tidningar

Om en part inte infinner sig i rätten så förekommer det att rätten försöker nå parten innan man dömer ut en tredskodom. Det kan i vissa fall handlar om annonser i tidningar, annan media eller på nätet för att få personen att inse hur allvarligt det kan vara med en tredskodom. Så kallad återvinning måste begäras skriftligen till tingsrätten och kan bara begäras en gång. Om ansökan godkänns så tas det aktuella målet upp på nytt.

Enligt praxis brukar juridiska ombud  ge den part som uteblivit fem minuters ytterligare respit, det vill säga möjlighet att dyka upp i rättssalen. Det finns dock ingen skyldighet för ombud att göra så.

Bakgrunden i gamla rättegångsbalken

Bakgrunden till systemet med tredskodomar hittar man i rättegångsbalken från 1942. Då övergick rättegångar från att utgöras via korrespondens till muntligt förfarande. För att råda bor på domstolstrots, som var ganska vanligt sedan tidigare så infördes begreppet tredskodom (ordet härstammar från tredska, motsträvighet). Sedan 2005 har tredskodomar utökats till att gälla även i fall där skriftliga yttranden inte kommer in i tid.

Sammanfattningsvis innebär en tredskodom alltså att en part förlorar en tvist, utan att prövning av sakfrågan i målet, har skett.

 

 

Konkurrensen för jurister på arbetsmarknaden

30 jul 2019

Funderar du på att bli brottmålsadvokat? Eller kanske fastighetsjurist, eller jurist inom familjerätt? Alltid när man ska välja yrke kan det löna sig rejält att titta på hur konkurrensen på arbetsmarknaden ser ut. Sedan kan man väga det mot förväntad lön, intresse för yrket, hur studierna ser ut och en rad andra faktorer.

 

Enligt Arbetsförmedlingen råder det balans på arbetsmarknaden för jurister i Sverige idag. Även på såväl ett som på fem års sikt kommer det att råda balans. Det innebär kort och gott att det utexamineras ungefär lika många som det finns efterfrågan på. Värt att notera är att det inte alls är lika många som utexamineras som det är studenter som påbörjar juristlinjen. Några har uppmärksammat att det är ganska vanligt med avhopp, och programmet anses vara ganska tufft att ta sig igenom. Det är fyra och ett halvt års studier på heltid, och tidigare elever kan i många fall vittna om betygshets och hård konkurrens bland eleverna.

Geografiska skillnader

Att bli brottmålsadvokat i Göteborg kan vara enklare än att bli det i andra delar av landet. Konkurrensen om jobben i Göteborg uppges nämligen inte vara lika hård som den i många andra delar av landet. Tillsammans med Göteborg uppges det till exempel även i Skåne, Västerbotten och Västernorrland råda det som kallas för ”mycket liten konkurrens om jobben”. Det här gäller alltså för jurister i allmänhet, och inte just för brottmålsadvokater. Hur det ser ut för de olika specialiseringarna inom juridiken finns det ingen statistik på, i alla fall inte på Arbetsförmedlingens hemsida.

 

Oavsett var i landet du bor behöver konkurrensen på arbetsmarknaden dock inte utgöra ett hinder för att söka sig till yrket. Visst, bor du i Göteborg kommer det att vara lättare att hitta jobb än om du bor i till exempel Kalmar (enligt Arbetsförmedlingen), men även i Kalmar bör det inte vara alltför svårt. Här anses det nämligen råda balans på arbetsmarknaden – samma bedömning som man gör för landet i sin helhet. Exakt varför konkurrensen är mindre i Göteborg och i många andra delar av landet är inget som framgår.

Det kommer givetvis att variera något, beroende på vad du vill arbeta med. Vill du bli brottmålsadvokat, åklagare, fastighetsjurist eller domare? Vissa titlar är svårare och få, och det finns högre och lägre efterfrågan på de olika kompetenserna. Generellt brukar man säga att juristerna i storstäderna är mer specialiserade, medan juristerna i mindre städer ofta tar på sig en större bredd av uppdrag.

Om du riskerar bli av med vårdnaden

28 jul 2019

Det sägs att både antalet vårdnadstvister har ökat under den senaste 10 åren, och att tvisterna i sig har blivit hårdare, råare och mer infekterade under den senaste tiden. Det är något oklart varför vårdnadstvisterna har ökat. Kanske bilden av sig själv som förälder har förändrats. Och att den har förändrats i takt med att familjerna alltmer splittras och att man inte håller ihop. Vad är ägget och vad är hönan och vilket av det kom först? Vad är orsak och vad är verkan? Oavsett hur det är, så har föräldrarna i allt högre utsträckning valt att ta strid för att få vara förälder till sina barn även om man väljer att skilja sig från den andra föräldern. I sammanhanget bör det alltid tilläggas är att det i nästan alla fall, inte blir några tvister alls mellan föräldrarna bara för att man skiljer sig. De allra, allra flesta föräldrar klarar av att skiljas och ändå komma överens om att fortsätta vara föräldrar till sina barn även som skilda från varandra. Det är ofta när det förekommer våld mellan föräldrarna som det också blir tvister om vårdnaden om barn – tyvärr.

Anlita advokat om du måste ta strid för barnet

Det absolut viktigaste som man bör göra, om man måste ta strid för sitt barn och kanske skydda sitt barn från någon som är våldsam, är att anlita en advokat. En advokat är nämligen det enskilt viktigaste och som kan avgöra om du lyckas skydda ditt barn eller inte. Och det är lika viktigt att du anlitar rätt advokat, som har de rätta erfarenheterna. Här kan man inte googla " advokat Stockholm" eller något liknande. Det är viktigt att få information om vilka advokater som är duktiga inom just vårdnadstvister och vilka advokater som är riktiga kämpar i rättssalen.

Behåll fokus på det som är bäst för barn

Annars kan du lika gärna ge upp, vilket du inte bör göra, om det handlar om att kämpa för sitt barn. I så fall bör man aldrig ge upp. Barn har ju ingen annan som kämpar och skyddar dem än de egna föräldrarna.

När du behöver en bra advokat är det viktigt att ta reda på så mycket som du bara kan om advokaten som du funderar på att anlita. Det viktigaste är erfarenheten av vad det innebär att strida för en förälder och hur domstolen brukar resonera om vad som är viktigt när men tvistar om vårdnaden om sitt barn. Då är det viktigt med rätt kunskap om hur saker och ting går till och rätt fokus; som alltid handlar om det som är allra bäst för sitt barn. Läs mer här om familjerätt i Stockholm.

Måste man ha en egen advokat?

18 jun 2019

Många har säkert sett populärkulturens olika amerikanska filmer, där någon blir misstänkt för ett brott, eller som hotar med att stämma någon. Denna någon svarara då: "I'm gonna call my Solicitor" ("jag ska ringa min advokat"). Sedan ser man en filmsekvens när denna någon ringer sin advokat som kommer till undsättning och allt ordnar upp sig.

Oftast handlar dessa filmer om rika och framgångsrika familjer, som kanske har en "egen" advokat. I USA är deras rättssystem på ett annat sätt. Deras rättssystem är ganska så annorlunda. Till med en åklagares roll är annorlunda där, än här. Det är det inte så många som känner till, men så är det. I Sverige har åklagaren en roll som ska ta hänsyn till både den som är är offer för det misstänkta brott, men även till den som är misstänkt för att ha begått brottet.

Om du blir misstänkt för ett brott

Om du skulle bli misstänkt för något slags brott, och blir kallad till polisen för förhör, har du alltid rätt att ta med dig en försvarsadvokat. Du ska absolut inte tvingad till ett förhör med en polis utan advokat. Du har alltid rätt att ha med sig en advokat i Göteborg, om det är där du bor, oavsett vad polisen skulle säga. Betalningen för den advokaten kommer du att betala själv, om det inte är så att du riskerar ett fängelsestraff för det brott som du är misstänkt för. Då har du nämligen alltid rätt till en offentlig försvarare, som då helt och håller blir ersatt av staten. Du kan i vissa fall ändå få en offentlig försvarare betald av staten, och det är om du av något skäl skulle kunna förväntas inte klara av att försvara dig själv; om du har något mental funktionsnedsättning (autism, asperger, Downs syndrom eller liknande).

I dessa fall har du alltid rätt till offentlig förvarare

Dessa är:

 1. om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet,  
 2. om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening
 3. om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör

Om du tyckte det var krångligt att förstå vad som menades med lagtexten, kan du alltid ta kontakt med en advokat som kan reda ut begreppen för dig. Sedan är det så här; du har alltid rätt att ta kontakt med en advokat, som du uppger för, att du vill kunna anlita. Det finns ingen i världen som kan ha någon synpunkt på det. Men du lär få betala ur egen ficka. Staten betalar endast ut för adokatens utgifter vid de fall som vi här har nämnt. Lycka till!

Har du blivit utsatt för bedrägeri?

8 maj 2019

Andelen anmälda bedrägerier har ökat med mer än det dubbla mellan åren 2009-2019. 2009 var antalet anmälda bedrägerier drygt 100.000, 2019 var antalet drygt 250.000. Enligt Brottsförebyggande rådet har bedrägerier över datorn ökat. Det som bara för några år sedan var vanligt; bluffakturorna har minskat med 4.900, eller med 51 procent, men i övrigt har andelen bedrägeribrott ökat stadigt under de enaste 10 åren och har alltså ökat med 140 procent under samma tidsperiod.

Större datoranvändning en orsak till ökningen

Det är den allt större användningen av dator som har spätt på ökade antalet bedrägerier, menar Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Det har alltså blivit lättare att lura andra på pengar över nätet. Den vanligaste formen är den att man utlovar att sälja en vara, som en kund betalar för och sedan kommer det ingen vara alls, eller som inte motsvarar den utannonserade varan. En enda person kan luras tusentals människor, något som man ser när man studerar de fall som anmäls till polisen. En annan slags brott är ekobrott, där man begår brott mot skattebrottslagen och bokföringsbrott. Här har vi även förskingringsbrott.

Under 2018 var förhållandet mellan brotten: 

13.400 skattebrott

17.000 bokföringsbrott

1.600 förskingringsbrott

Färre antal brott som lagförs

Trots ökningen med 140 procent, har de brott minskat som har lagförts, det vill säga, så har antalet brott där den skyldiga personen har tagits fast av polisen och en domstol har dömt personen, eller personerna fått ett straff. BRÅ menar att statistiken kan vara något missvisande då det ofta kan vara samma personer som utför flera olika brott, och när den personen har dömts, så har den dömts för flera olika brott samtidigt.

Lagens strängaste straff för bedrägerier är fängelse i högst 2 år. Här brukar domstolen ta hnsyn till omständigheter kring brottet, om den som har drabbats har lidit av brottet och hur gammal den skyldiga personen är och om det är någon som har återkommit och utfört liknande brott förut, med andra ord, inte har slutat trots att personen har blivit påkommen.

Misstänkta blir försvarade av advokat

Eftersom man riskerar fängelse om man blir funnen skyldig till bedrägeribrottet, så får man en offentlig försvarare, det vill säga, staten betalar för en advokat som kommer och försvarar den vid förhör och senare i domstolsbeslut om den ska anses skyldig ellelr ej. Då är det bästa som den personen kan göra, är att alltid välja en duktig advokat som till exempel en erfaren advokat från någon advokatbyrå i Stockholm. Läs mer om det på: https://www.bedrägeri.nu.

I rätten krävs god presentationsteknik

2 apr 2019

Att vara advokat är många saker. Dels är man en kunnig och påläst person, som har gått fem år på juristlinjen och lärt sig teorin bakom lagen och alla dess aspekter och klurigheter. Men man har också rest sig från skolbänken och sett hur lagarna tillämpas i verkligheten ute i domstolarna. För att bli advokat måste man ju ha minst tre års praktisk juridisk verksamhet, till exempel på en juristbyrå. Slutligen tar man även en advokatexamen samt blir bedömd utifrån personlig lämplighet.

Det råder alltså inget tvivel på att en advokat är en kompetent person med både den kunskap och erfarenhet som behövs för att företräda någon annan i rätten. Men hur väl man lyckas där har inte bara att göra med hur mycket man kan och vet, det har minst lika mycket att göra med på vilket sätt man lägger fram argument, fakta och teorier det vill säga vilken presentationsteknik man har.

Gå en kurs i presentationsteknik

För att lyckas bra som advokat måste man träna upp sin presentationsteknik. Detta kan man göra genom att studera andra framgångsrika advokater och lägga märke till hur de talar; hur de låter på rösten, när de talar lugnt och när det talar passionerat, i vilken ordning de säger saker och hur de interagerar med sin publik, domare, nämndemän och andra åhörare.

Det kan också vara bra att gå en kurs i presentationsteknik. Kurser i presentationsteknik hålls på många håll och de är oftast ett par dagar eller någon vecka långa. Syftet med en kurs i presentationsteknik är att man ska få de verktyg som behövs för att bli en bättre talare. På kursen får man möjligheten att öva på att tala inför publik och kursledarna filmar även deltagarna så att de får chansen att se sig själva utifrån, något som kan vara en riktig ögonöppnare.

God presentationsteknik vinner mål

Det handlar om att göra sig av med hämningar och att våga tro på sig själv och det man säger. Som advokat måste man vara hundra procent fokuserad på det som talar för ens klient och även vara beredd att på ett trovärdigt sätt bemöta motanklagelser och fakta som strider mot den bild man vill ge av klienten. En rättegång är på sätt och vis ett skådespel och rättssalen en scen, där den med den största förmågan att fånga publiken kan vinna mycket. Med rätt presentationsteknik når man den förmågan, och det är därför advokater lägger så stor vikt vid sin presentationsteknik och hur de ska förbättra den.

Om du råkar ut för en oseriös städfirma

29 mar 2019

Varje dag går det många flyttlass i Stockholm, och för varje flyttlass som går betyder det ännu en bostad som måste flyttstädas. Inte så konstigt då kanske att det vimlar av städfirmor i Stockholm som erbjuder flyttstädning. De flesta är duktiga och seriösa och tar uppdraget på allvar. De är också måna om att ha en god kommunikation med kunden så att det inte uppstår missförstånd, vilket är rätt så viktigt när det gäller flyttstädning, som oftast ska utföras på kort tid och naturligt nog innebär en del stress för kunden.

Tyvärr är dock inte alla städfirmor i Stockholm serviceinriktade, och alla har inte rent mjöl i påsen. Många försöker med tricks och fuskande, och hoppas att kunderna i den pressade situationen ska gå med på att betala lite extra utöver det överenskomna priset, eller utför en undermålig städning och går sedan inte att få tag på.

Hittar på anledningar att höja priset

Ett vanligt trick som en del städfirmor kör med är att de när de kommer till bostaden påstår de att den är ”extra skitig” och kommer att kosta mer att städa än vad ni kommit överens om. Det är en svår situation som kund. Dagen efter ska man kanske lämna över nyckel n till den nya ägaren och man har antagligen varken tid att hitta en ny städfirma eller att städa själv. Resultatet blir att man går med på att betala den extra kostnaden, vilken långt ifrån alltid är rimlig. En seriös städfirma gör inte på det sättet. Är det noga för dem exakt vilket skick lägenheten är i så gör de en besiktning en vecka innan och ämnar därefter ett pris, eller så kommer de dit och städar lägenheten vilket skick den än befinner sig i.

Att anmäla till ARN

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, tar emot anmälningar från kunder som anser att företagen de anlitat försökt lura dem. Det kan vara att de krävt mer pengar än vad som överenskommits, eller att de utfört en undermålig städning som de sedan inte velat ta ansvar för. Allmänna reklamationsnämnden fattar ett beslut, som inte är bindande utan en rekommendation. De flesta företag väljer dock att följa ARN:s rekommendationer, för att behålla ett gott rykte i branschen. En del företag struntar dock i att följa ARN:s rekommendationer, och sådana företag ska du alltid försöka undvika.

Ett bra sätt att ta reda på om ett företag följer ARN:s rekommendationer är att gå in på tidningen Råd & Röns hemsida och se efter i deras ”svarta lista”. I svarta listan hamnar alla företag som inte följt ARN:s rekommendationer, tillsammans med en kort beskrivning av ärendet. Du kan söka lokalt på Stockholm och även skriva flyttstädning i sökfältet. Om ett städföretag du tänkt anlita finns med på svarta listan bör du alltid välja en annan städfirma för din flyttstädning.

Ta ärendet till domstol

Om du anser dig blivit lurad av en städfirma, fått rätt av ARN, men företaget ändå inte vill kompensera dig, kan du ta ärendet till domstol. Det gör du genom att kontakta en advokat med inriktning på konsumenträtt, som kan hjälpa dig att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. En stämningsansökan leder, om rätten finner det befogat, till ett tvistemål mellan dig och firman, och domstolen avgör vem som får rätt och om skadestånd ska betalas ut. Du bör alltid anlita en advokat innan du lämnar in en stämningsansökan, eftersom det kan vara ganska komplicerat att plädera för sin sak i rätten, särskilt när de gäller tvistemål om konsumenträtt.

domstol

Tänk på säkerheten när du installerar telefonväxel

23 mar 2019

Att installera en telefonväxel kan på många sätt underlätta verksamheten för ett företag och göra den effektivare och mer överblickbar. En telefonväxel knyter på ett smidigt sätt samman företagets anställda och gör det lättare att nå den man söker, både för kollegor och kunder. Med en mobil telefonväxel kan de anställda dessutom knyta mobiltelefonen till växeln, vilket gör att de när som helst kan använda mobilen i tjänsten, kontakta medarbetare och kunder, skicka meddelanden och hålla sig uppdaterade om verksamheten.

Den anställde kan ha flera olika nummer knutna till sin telefon; det privata numret, ett eget kontaktnummer för tjänsten, företagets huvudnummer och så vidare. Via en app får han eller hon status på sina kollegor och kan själv ange sin egen status, till exempel tillgänglig för samtal, sjuk, i möte etc. Från huvudkontoret kan samordnaren lät se vilka medarbetare som är tillgängliga och avgöra hur inkommande samtal ska hanteras. Risken att kunder hamnar mellan stolarna blir betydligt mindre.

Svårt att skydda sig

Samtidigt som det finns många uppenbara fördelar med att installera en telefonväxel eller en mobil växel gäller, finns det en uppenbar risk, nämligen säkerheten. Risken att en mobil telefonväxel ska utsättas för attacker finns alltid där och måste tas på allvar. Det finns flera fall där företag fått sina telefonväxlar hackade och sedan fått motta kraftigt förhöjda telefonräkningar från sina operatörer. Och det är inte alltid lätt att avgöra vem som har ansvaret. Att få tag på den som utfört intrånget är för det mesta omöjligt, kunskapen och erfarenheten hos hackare överstiger i de flesta fall polisens egen kunskap.

Kundens eller operatörens ansvar?

Ofta används intrången till att på kort tid ringa upp utländska samtal, vanligtvis under en helg eftersom intrången då inte upptäcks förrän på måndagen. Att få en telefonräkning på ett belopp som är tio gånger högre än vanligt kan innebära en katastrof för ett mindre företag. Man kan tycka att ett företag inte borde lastas för ett intrång i ett system som de beställt av tredje part, men påfallande ofta står ord mot ord mellan operatören, installatören av växeln och företaget som drabbats. I de flesta fall brukar dock man landa i att operatören makulerar fakturan.

Bus eller business?

Varför utför man en attack mot en telefonväxel? I de flesta fall är det en övning för hackaren, som vill se vad hen kan klara av och få en kick av att ställa till lite oreda för ett företag. Man kan jämföra det med en lite mer sofistikerad form av skadegörelse. Men vissa intrång som förekommit, framför allt i USA, har haft som syfte att sälja kapaciteten i växlarna vidare till andra operatörer, något som genererat miljontals dollar till förövarna på de drabbade företagens bekostnad. Att skydda sig mot sådana attacker är för ett vanligt företag utan IT-kunnig personal i princip omöjligt. Det som krävs är att man från början väljer en växel som installeras av ett företag som tar säkerheten på allvar, och har kompetensen att implementera ordentlig säkerhet i systemet. En bra telefonväxel känner av otillbörlig verksamhet och kan signalera om det upptäcker ett intrång.

← Äldre inlägg

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.