Blogg

Här i vår blogg skriver vi brett om juridik och inte bara om brottmål. Det kan lika gärna handlar affärsjuridik eller familjerätt eller något annat juridiskt område.

Sida 2

Uppsåt och det subjektiva rekvisitet

12 jul 2018

Om ett företag är försenat med sina skatteinbetalningar så kan styrelsen bli personligt betalningsskyldiga för skatteskulderna. Ett personligt företrädaransvar träder då i kraft enligt reglerna som går att finna i 59:e kapitlet i skatteförfarandelagen. För att en styrelseledamot ska bli skyldig att betala skatterna så krävs det att skatteverket kan visa att ledamoten har agerat antingen med uppsåt eller med grov oaktsamhet. Det kan antingen röra sig om aktiva handlingar som har påverkat att skatterna inte kan eller kommer att betalas som exempelvis att gömma undan pengar och försöka smita från skatterna. Det vanligaste är dock att skatten inte betalas eller kan betalas på grund av underlåtenhet alltså att man inte har haft koll på kassaflödet, företaget har levt över sina tillgångar och kan därmed inte betala skatteskulden. 

Kort om det subjektiva rekvisitet och företrädaransvar

Rekvisitet är en term inom juridiken som innebär att några påståenden i en lag är genomförda och därmed är lagen bruten. En lag tillåter eller begränsar något med ett antal påstående och om några av dessa påståenden är genomförda eller "brutna" så är lagen bruten. Subjektiva rekvisitet innebär att lagen är bruten med avsikt eller uppsåt. I det här fallet så betyder det att företrädaransvar träder i kraft när någon eller några i styrelsen har underlåtit sin plikt att säkerställa inbetalningar av skatteskulder före förfallodagen. 

Vad innebär uppsåt?

När ett företrädaransvar träder i kraft så har skatteverket kunna visa på att en eller flera ledamöter i styrelsen har agerat med oaktsamhet eller med uppsåt. Att med uppsåt inte betala företagets skatteskuld betyder alltså att styrelsen med avsikt eller egen vilja har undvikit att betala skatteskulden av någon anledning. Det kräver alltså en medvetenhet från ledamotens sida för att ha agerat med uppsåt. 

Exempel på uppsåt

Ett ganska självklart exempel på när skatteskulden uppsåtligen har undvikit att betalas är när företaget har haft en mycket ansträngd ekonomi och styrelsen har stått inför dilemmat att antingen betala skatteskulden eller betala ut löner till de anställda eller för sina egna styrelsearvoden. Om skatteverket då kan påvisa att det har funnits pengar på kontot strax innan förfallodagen men att skatterna inte har betalats till förmån för löneutbetalningar så har styrelsen agerat med uppsåt. Ett annat exempel är när ett företag står inför ett investeringsbeslut och det finns tydliga protokoll som påvisar att företagets rådgivare eller revisor har påtalat att investeringen inte kan genomföras på grund av likviditetsbrist. Om styrelsen då har beslutat att istället för att följa avrådan, satsa på att genomföra investeringen och det sker på bekostnad av inbetalda skatter så har styrelsen återigen agerat med uppsåt. 

Kriminellt göra någon bostadslös vid skilsmässa?

20 jun 2018

När man är kär och tycker att man har hittat världens härligaste, goaste och vackraste partner är det få som tänker på det praktiska. Man vill helst bara flytta ihop så snart som möjligt och aldrig behöva gå hem från den nyfunna kärleken. Forskarna säger att det är tur att kärleken är blind, eftersom om den inte var det, skulle vi inte binda oss till den andra personen och antagligen skulle heller inga barn bli till. Så är det för de flesta av oss. Det är få förunnat att riktigt känna den som man blir kär i. Dessutom är det ju så lätt att flytta ihop och strunta i de konsekvenser som det faktiskt får, om man någon gång blir osams och sedan vill flytta från varandra.

De medvetna gifter sig

Trots allt finns det de som tänker helt annorlunda och förnuftigt på situationen även om kärleken är ny. Och det vet vi att den som kan tänka förnuftigt i en kärleksrelation har egentligen de bästa förutsättningarna för framtiden. De människorna gifter sig med sin partner. Att gifta sig med den man också flytter ihop med, är bland det mest förnuftiga man kan göra, och här pratar vi enbart om den juridiska delen av ett giftermål. Ett giftermål undanröjer så många svåra hinder om (när) det är så att man vill separera från varandra. 

Gifter man sig är det lättare skilja sig

Rent juridiskt sett är vårt samhälle fortfarande anpassat efter giftermål. Det ser vi bland annat på de barn som blir till i ett parförhållande. Är man "endast" sambor, krävs pappans faderskapserkännande, vilket det inte gör hos ett gift par som får barn. Då antas det automatiskt att det är maken som är barnets pappa (oavsett verkligheten bakom). På samma sätt antas det (juridiskt sett) att makarna ska dela lika på allt de har ägt tillsammans, vilket det inte antas då det handlar om ett sambopar som går skilda vägar. Här har lagstiftningen inte riktigt hängt med. Lagen säger att det som samboparen gemensamt har köpt in för samboförhållandet, det ska delas lika mellan dem som separerar. Men det är också det enda som ska delas lika. Har någon ägt något innan samboparet har inletts tillfaller det endast den som ägde egendomen innan förhållandet.

Barn ärver föräldrar före sambon

På samma sätt är det vid arvskiftning; sambor ärver inte varandra, det gör däremot barn. Vid dödsfall ärver man inte varandra, trots livslångt samboskap. Har man inga gemensamma barn, går arvet till föräldrar eller syskon, och eventuella syskonbarn. Ett känt sådant exempel är hur arvet på flera hundra miljoner gick till Stieg Larssons pappa och bror, i stället för den sambo han hade haft då han skrev Millennium-trilogin. Efter Larssons död blev det en infekterad arvstvist där sambon blev utan arvet och där de som ärvde Larsson hade kunnat begära hälften av den lägenhet som samboparet hade köpt då de ingick samboskap.

Vid skilsmässa är gift partner skyddad

Låt oss säga att skilsmässan mellan två som går skilda vägar riktigt otäck och orättvis. Om den ena hotar med att den andra ska bli lottlös och "utkastad" ur bostaden, är det de facto mot lagen att göra den andra bostadslös. Man kan hota med det, men lagen säger något annat. Har man varit gift har man rätten till hälften av den gemensamma egendomen, man har giftorätt, som det kallas enligt lagen. En sambo som hotar med att göra den andra lottlös, har heller inte den rätten. Enligt lagen ska den gemensamma bostaden delas lika. Dock är det inte särskilt smart att flytta in hos den andra parten om man endast är sambor. Den som tänker framåt och är praktisk, ser till att flytta in i en ny bostad som man förvärvar gemensamt.

Var noga med tillstånden vid en fasadrenovering

21 maj 2018

Som fastighetsägare eller bostadsrättsförening måste man ibland göra större ingrepp och reparationsarbeten på sina fastigheter, det ingår i skötseln av fastigheten. När det gäller inre renoveringar behövs sällan något särskilt tillstånd om man inte på ett ingripande sätt gör ändringar i delar av fastighetens funktion, till exempel gör om en lägenhet till kommersiell lokal eller tvärtom.

Byggnadsnämnden ska alltid kontaktas

Vid fasadrenoveringar däremot måste man alltid kontakta byggnadsnämnden, och vill du man något sätt förändra fasaden krävs bygglov för det. I Stockholm läggs stor vikt på att ta till vara på kulturhistoriska värden och att ändra på enfasad bedöms vara av avgörande betydelse fö hela gatumiljön där fastigheten ligger.

Lång livslängd med rätt underhåll

En fasadrenovering bör genomföras ungefär vart trettionde år. Det är normal livslängd för en putsning och vid det laget har putsen antagligen börjat visa ålderstecken som sprickor och missfärgningar. Puts är ett tåligt och slitstarkt material, men det utsätts också för starka krafter, både naturliga som väder och vind och konstgjorda som avgaser och andra utsläpp. En livslängd på trettio år förutsätter att man med jämna mellan rum tvättar av fasaderna och åtgärdar mindre sprickor.

Behövs bygglov?

När man gör en fasadrenovering kan man välja att lägga ny puts i samma färg, helt enkelt återställa huset till så nära ursprungligt skick som möjligt. Det behövs då vanligen inget bygglov. Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar väljer dock att göra ändringar i fasaden. Det kan vara en ny färg, byte av fönster eller kanske till och med bygge av balkonger.

I samtliga dessa fall krävs bygglov och det är långt ifrån säkert att det godkänns. Ett fönsterbyte är inget att ta lättvindigt på - visst kan man sänka värmekostnader och på många sätt förbättra inomhusmiljön med nya fönster, men det gör också väldigt mycket med fasadens utseende. Ur ett stadsbyggnadsmässigt perspektiv kan det faktiskt förstöra en byggnads värde. Att utan tillstånd utföra en sådan typ av renovering är brottsligt och medför sanktionsavgifter. Man kan ansöka om byggnadslov i efterhand men om man inte får det måste byggnaden återställas till skicket den var i innan. Dyrt och krångligt och inget man vill vara med om, vare sig som fastighetsägare eller styrelse i en brf.

Svårt få tillstånd för balkong

Balkonger är ännu värre. Nästan aldrig medges bygglov för balkonger ut mot gatumiljö i Stockholms innerstad. Däremot på fönster som vetter mot innergårdar brukar det gå att få bygglov, om byggnaden inte är av särskild kulturhistorisk betydelse. Som boende får man vackert finna sig i att det medför vissa inskränkningar i bekvämligheten att bo i ett ståtligt hus på en fin adress i Stockholm. Stockholm är en vacker stad, men den har kunnat förbli vacker just på grund av hårda regler kring hur man får bygga och renovera.

Renoveringen kan stoppas

Påbörjar man en fasadrenovering med balkongbygge utan bygglov i Stockholm kommer det inte att dröja länge innan bygget stoppas av byggnadsnämnden i kommunen. Böter och sanktionsavgifter kommer att utfärdas samt en order om att fasaden måste återställas. Det är helt enkelt ingen idé att ens försöka, utan vill man genomföra en fasadrenovering med eller utan diverse tillval, ska man börja planera i god tid, och på ett tidigt stadium involvera kommunens byggnadsnämnd. Här finns mycket värdefull kunskap att inhämta kring vad man kan och inte kan, bör och inte bör göra. Ser man den stora vaksamhet som råder kring kulturhistoriska byggnader i Stockholm som en tillgång och inte som ett hinder, så kommer fasadrenoveringen att bli lyckad!

Vad händer om tandläkaren gör fel?

15 maj 2018

I de allra flesta fall är det ingen större dramatik inblandad vid ett tandläkarbesök. Svensk tandvård håller hög klass och de flesta patienter kan luta sig tillbaka i tandläkarstolen utan några större farhågor. Visst pirrar det lite i de flesta av oss inför ett tandläkarbesök, även om ganska få skulle uppge att de lider av direkt tandläkarskräck är det ändå inte en alltigenom jättebehaglig upplevelse. Men vi går ändå, för att se till att vi fortsätter ha en bra munhälsa och för att vi ska få behålla våra tänder upp i hög ålder.

Men vad händer om något oförutsett inträffar? Om tandläkaren gör fel och i värsta fall åsamkar dig skada? Ja, det är ju inget brott i lagens egentliga mening, om det inte uppenbarligen skedde med avsikt, men du är ändå skyddad mot felbehandling av patientskadelagen.

Du ska först vända dig till den aktuella kliniken

Alla som i sitt yrke behandlar patienter är skyldiga att vidta nödvändig försiktighet. Om skadan är ett direkt resultat av en felaktig behandling har du rätt till ersättning. Det kan kännas obehagligt att först drabbas av en skada och sedan behöva kräva ersättning. Om en skada sker så informerar antagligen tandläkaren dig direkt om hur du kan gå tillväga och en seriös tandläkarklinik rapporterar sannolikt en avvikelse och ser till att du får den fortsatta behandling och ersättning du har rätt till enligt lag.

Du ska alltid först vända dig till den behandlande tandläkaren eller mottagningen om du blivit skadad under ett tandläkarbesök. Anser de att skadan inte beror på felaktig behandling kan du då gå vidare till antingen Patientnämnden eller Privattandläkarnas förtroendenämnd, beroende på vilken tandläkare det gäller.

Patientnämnden hos landstinget

Är du patient hos Distriktstandvården eller Folktandvården ska du vända dig till Patientnämnden hos Landstinget. Om din tandläkare ligger i Solna är det alltså Stockholms läns landsting som gäller.

Patientnämnden är helt opartisk. De utreder ditt ärende och kan hjälpa dig att få reda på vad du har rätt till. De fattar inga juridiska beslut, men de kan hjälpa dig att skicka in en begäran om ersättning till den berörda kliniken.

Privattandläkarnas förtroendenämnd

De flesta privata tandläkare är anslutna till branschorganisationen Privattandläkarna. Tycker du dig ha blivit felaktigt behandlad vid en privat klinik ska du vända dig till deras förtroendenämnd. I likhet med patientnämnden kan de hjälpa dig att utreda situationen. Om de finner att du har rätt till ersättning kan de också hjälpa dig att upprätta en anmälan.

IVO och Patientskadelagen

Om du har fått en bestående psykisk eller fysisk skada i samband med ett tandläkarbesök kan du vända dig till IVO, Inspektion för Vård och Omsorg. Det är en statlig myndighet som har kontroll och tillsyn över hälso- och vårdinstitutioner. IVO kan anmäla vårdpersonal till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Enligt patientskadelagen har den patient rätt till ersättning som fått sin skada på grund av felaktig behandling. Det innebär att det är läkarens val av metod som är den direkta orsaken till den uppkomna skadan. Du ska ha fått en skada, fysisk eller psykisk. Det räcker till exempel inte med att bara vara missnöjd med resultatet av till exempel ett implantat eller en fyllning. Anledningar som kan ge ersättning är till exempel en käkfraktur vid utdragning av tand, utdragning av fel tand eller att tandläkaren vid upprepade tillfällen missat att diagnosticera en tandsjukdom, som sedan gjort irreparabel skada på tänderna.

Välj ett juridiskt ombud vid en vårdnadstvist

21 apr 2018

Vårdnadstvist. Bara ordet skapar ett visst obehag för en utomstående. Man tänker sig en process som tar lång tid att behandla, man tänker sig en tid av elaka ord och fulspel och man tänker sig ett - eller flera - barn som hamnar i kläm på grund av att föräldrarna inte kan komma överens. Man tänker här också ganska rätt. En vårdnadstvist är bland det tuffaste man kan hamna i.

Detta av förklarliga skäl. Dels så bråkar man om det man älskar allra mest och som man är beredd att offra sitt eget liv för. Dels så bråkar man mot en person som man en gång har älskar och som man spenderat en stor del av sitt liv tillsammans med. Det är klart att det gör ont.

I vissa fall är det dock oundvikligt. Som förälder så måste man se till barnens bästa och om det innebär att den andre föräldern visar sig vara olämplig som vårdnadshavare så måste man också låta rättvisan pröva detta. En vårdnadstvist och en förlorad sådan innebär inte en automatiskt utestängning av den andre föräldern, det ska föras till protokollet. Man har fortfarande umgängesrätt och får träffa sina barn (om det inte finns en uppenbar risk för att man skadar dem). Det är viktigt att tillägga.

Du behöver professionellt stöd vid en vårdnadstvist

Ett juridiskt ombud ska man anlita vid en vårdnadstvist. Av två skäl: dels så får man bättre möjligheter att vinna tvisten. Ett juridisk ombud utreder allting, samlar vittnesmål och stärker sin egen bevisning. Dessutom så för han/hon din egen talan vid förhör och kan därigenom också göra att de värsta fallgroparna undviks.

Den andra delen handlar om det rena stödet. En vårdnadstvist innebär, som sagt, en prövning som kräver en axel att luta sig- och gråta ut mot. Det är inte säkert att de som normalt brukar ställa upp för dig finns där vid en sådan här tvist. Har ni gemensamma vänner så kan det mycket väl vara så att dessa väljer sida och att du blir utmålad som en slags skurk och familjesplittrare. Ditt juridiska ombud fungerar som ett viktig stöd även på det mer personliga planet.

Hur mycket kostar en vårdnadstvist?

Kostnaden för ett juridiskt ombud täcks normalt av det rättsskydd som inkluderas i din hemförsäkring. Självrisken ligger normalt på mellan 15-20% av den totala kostnaden och beroende på vilket försäkringsbolag du har så varierar även taket. Normalt så behöver man inte betala den andres rättegångskostnader vid en vårdnadstvist. Dock så finns det försvårande omständigheter som man bör vara medveten om- och kolla upp.

Många försäkringsbolag ser att man måste ha haft en egen hemförsäkring i minst två år - obrutet - om rättsskyddet ska gälla vid en vårdnadstvist. Man brukar även ställa sig ovilliga att betala om tvisten påbörjas för tätt inpå en skilsmässa. Här brukar ett år vara en måttstock.

I dessa fall kan en vårdnadstvist - beroende på din inkomst - täckas av staten och genom den så kallade Rättshjälpen. Kolla upp allt sådant innan.

Fel på huset du nyligen byggt?

20 apr 2018

Det finns tyvärr många exempel på där privatpersoner hamnar i konflikt med entreprenören då ett hus nyligen byggts. Det kan handla om allt från att taket läcker (vanligt vid så kallade modulhus), till att plattan är skev och att det finns andra saker som rör det mer interiöra.

Oavsett vilket - konflikter är relativt vanliga och de har också en gemensam nämnare i att de tyvärr är svårlösta. man får räkna med att det tar tid och i och med att man A) ligger ute med pengar och B) vill bo i huset och så snabbt som möjligt rätta till felen så kommer det att kosta rent ekonomiskt.

Vi ska inte säga att vissa entreprenörer satt detta i system; men det är inte ovanligt att se att en konflikt drar ut så mycket på tiden att kunden ger upp, betala för en annan firma och saken faller i glömska. Man har, som entreprenör, tiden på sin sida och då man heller inte lider lika mycket ekonomisk så blir det definitivt en jobbigare resa för privatpersonen.

Hur ska man då tänka; finns det något som man kan gör för att undvika att hamna i en rättslig tvist mot en entreprenör?

Naturligtvis så är det mesta förebyggande åtgärder som handlar om att om du ska bygga ett nytt hus i Stockholm så måste du vara påläst. Dels gällande vilket typ av hus du vill ha. Ska du köpa ett modulhus så finns det ungefär tretton stycken på ett dussin; det finns massor av leverantörer och alla dessa har extremt många modeller. Läs på!

Se över hur andra kunder upplevt servicen, försök forska kring kvalitet - både på hus och på själva byggandet. I och med att man reser ett modulhus på väldigt kort tid så kan brister förekomma och det är alltså viktigt att välja utifrån andra kriterier än enbart plånboken.

Ta hjälp av en arkitekt i Stockholm

Skulle du välja att bygga ett hus i lösvirke så kommer det att ta längre tid - men det kommer, förhoppningsvis, inte att ske lika många misstag. Vi skulle här vilja slå ett slag för planeringen av byggnaden och rekommendera att du anlitar en arkitekt i Stockholm för detta.

En arkitekt minimerar risken för framtida skador och problem i och med att en sådan tar hänsyn till hur området ser ut, väger in klimatet och anpassar både material och placering utifrån dessa fakta.

Det behöver inte kosta så mycket att anlita en arkitekt heller; allt beror på vilken arkitekt du anlitar. Väljer du en sådan från en av de större byråerna så kan definitivt priset stiga - men väljer du en arkitekt med mindre erfarenhet så kan det hela bli väldigt billigt. Exempelvis en arkitekt - kanske en nyutexaminerad - som vill bygga upp en portfolio är ett bra tips som kan ge ett väldigt förmånligt pris.

Dyrare - definitivt; men inte så dyrt som många vill göra gällande. Betänk även att du få ett helt unikt hus på köpet och att den arkitekt du anlitar medverkar genom hela resan och därigenom säkerställer kvalitet.

Vid konflikt - ta hjälp direkt

Om du ändå skulle hamna i en tvist med en entreprenör gällande ditt nybyggda hus så är rådet att du tar professionell hjälp så snart som möjligt. Juridisk hjälp är ett måste för att överhuvudtaget ha en chans. Men, var beredd på att det kommer att ta tid.

Ett annat viktigt förebyggande tips är att spara alla kvitton, ritningar och andra dokument. Se även till att välja en kontrollansvarig som har lång erfarenhet - den kontrollplan som denne sätter upp kommer att vara en röd tråd genom hela projektet och det är också därför det är viktigt att du väljer en KA som vet vad han gör och vad som fungerar.

Vem bär ansvaret för en misslyckad skönhetsbehandling?

15 apr 2018

Har i blivit mer fåfänga under senare år? Det finns viss anledning att tro detta med tanke på att allt fler väljer att genomföra olika behandlingar i syfte att bli vackrare. Det kan handla om fillers, det kan handla om botox och det kan likväl handla om rent kirurgiska ingrepp som att lyfta brösten, rumpan eller ansiktet. Fåfängan har dock alltid funnits - redan för 7000 år sedan använde exempelvis egyptierna sig av sminkpaletter och deodoranter. Vi har alltid sökt efter vägar som kan förbättra vårt utseende.

Det finns alltså enbart en skillnad i att vi idag har ett större utbud gällande metoder och behandlingar som kan göra oss lite vackrare, lite mer attraktiva och för att bromsa upp ett åldrande.

Metoder som, i många fall, kan lämna mer att önska. I synnerhet om man ser till vem som bär det juridiska ansvaret om någonting blir fel. Där handlar det nämligen om en riktig gråzon; speciellt om man ser till de nya behandlingarna som blivit populära att använda sig av.

Om du besöker en salong i Stockholm för att genomföra en behandling med fillers och upplever att du inte fått det förväntade resultatet - kommer då salongen ifråga att ersätta dig?

Kanske. Det är det som är det svåra. Du kan dra det till Konsumentverket och till Allmänna Reklamationsnämnden och få resning den vägen. Men, det är ändå inte helt säkert att en ny behandling med fillers kommer att erbjudas dig eller att du får någon typ av ekonomisk kompensation. Salongen kan bli svartlistad av ARN, men det är också egentligen det enda. Här ska vi tillägga att just fillers är att anse som ett riskfritt ingrepp där det enda som egentligen kan ske är att du blir missnöjd - du kommer inte att ta någon fysisk skada av behandlingen.

Välj salong med omsorg

De nya behandlingar kan utföras av egentligen vem som helst. Det är också där man som kund måste vara på sin vakt. Skulle du genomföra något typ av kirurgiskt ingrepp så skulle du välja en mottagning med större omsorg än vad du skulle göra om det gällde fillers eller botox.

Där måste man ändra sin inställning för att slippa framtida, juridiska konflikter. Det vill säga: se till att utföra en behandling med fillers vid en erfaren salong med gott rykte, med goda referenser och där personalen är kunnig, erfaren och certifierad. Se även till att man har ansvarsförsäkring.

Det kostar säkerligen några kronor mer, men å andra sidan blir resultatet bättre och risken för att du ska bli missnöjd och hamna i en konflikt minimeras.

Mer information om fillers: https://www.fillersstockholm.se.

Hur hanterar du en stöld i samband med en hemstädning?

24 mar 2018

Tillfället gör tjuven. Så enkelt kan man faktiskt förklara olika stölder som sker i Sverige. En plånbok som ligger framme, en guldring som ligger på ett bord eller en mobiltelefon som någon glömt eller lämnat oövervakad - saker som en tjuv kan ta men som denne egentligen inte planerat att göra. Ett tillfälle uppenbarade sig och tjuven i fråga tog chansen att förvärva något som egentligen inte var hans.

Många brott kan alltså förhindras genom att vara noggrannare med hur man hanterar sina värdesaker och genom att inte bjuda en tjuv på olika frestelser. Vi säger inte att du gör fel om du blir bestulen - du har inte begått något brott! - men vi säger att det aldrig skadar att vara lite försiktig.

Vi kan kolla på hur det har sett ut i en speciell bransch och genom detta visa hur pass sårbara vi är för stölder. Vi säger att du bor i Stockholm och att du - som många andra - upplever en stress som slutligen gör att du väljer att ta hjälp för att få lite andrum i vardagen.

Denna hjälp sker i form av att du anlitar ett städföretag som ska sköta din hemstädning. Du kontaktar ett företag utan vidare undersökning, du skriver ett avtal som sträcker sig ett halvår, du lämnar nyckeln till ditt hem och betalar den summa som företaget begär för att ombesörja din hemstädning.

Räkna inte med att din hemförsäkring täcker stölden

Du är nöjd då du summerar tjänsten; städarna som varit hemma hos dig har varit noggranna, punkliga och överlag väldigt effektiva. Priset kan du heller inte klaga på då du dels valt det billigaste företaget i Stockholm och dels använt ditt rut-avdrag och därmed kunnat dra av 50 % av den totala kostnaden för arbetet.

Mindre nöjd är du dock du någon månad efter avslutad städservice tittar i ditt smyckeskrin och inser att detta är tomt. Då du inte haft någon annan i din bostad i Stockholm så anser du att det hela är ett skott mot öppet mål: någon från städföretaget har stulit dina smycken och därmed stulit till ett värde av 50.000 kronor. Det öppna målet är inte fullt så öppet. Vi förklarar varför:

 • Dina nycklar. Du har själv lämnat nycklarna och det innebär att du har ett ansvar. Ditt försäkringsbolag kommer inte att ersätta dig för de smycken du saknar då de har en policy som säger att om dörren inte är uppbruten så utgår ingen ersättning. Vissa undantag har gjorts i dessa frågor; några försäkringsbolag har börjar ersätta vid stölder hos Hemtjänsten. Hemstädning dock - där får du räkna med kalla handen.
 • Städföretaget: Kommer att hävda att stölden är ett resultat av dina egna fantasier och att anklagelserna är grundlösa. Deras anställda skulle aldrig stjäla.
 • Polisen.Då du polisanmäler så kommer förmodligen polisen att lägga ner utredningen nästan per omgående: hur ska du kunna bevisa att dina smycken är stulna och att de överhuvudtaget funnits?

Välj rätt företag för din hemstädning

Så här kan det faktiskt se ut vid hemstädning och stölder. Detsamma kan sägas om att lämna ut nycklar till byggarbetare eller annan personal (inom serviceyrken). Det som gäller för att undvika ett liknande scenario är att

 

 • A) kolla upp städföretaget noggrant genom att ringa tidigare - och befintliga kunder.
 • B) Se till att samma städare kommer varje gång.
 • C) se vilka rutiner företaget har vid sin nyckelhantering.
 • D) vara mer noggrann med vad du har framme. Smycken kan du försöka gömma undan eller kanske förvara i ett bankfack. Kontanter och värdepapper likaså. Försök att se till att det inte uppenbarar sig något tillfälle som kan skapa en tjuv.

 

Undvik en tvist gällande bergvärme

17 mar 2018

Att fler och fler personer ser över sina alternativ gällande uppvärmning av sina hus är bra. Det finns nämligen ganska mycket pengar att tjäna på att göra så och det finns dessutom andra fördelar som innebär att man miljön ofta mår bättre av de alternativ som finns tillgängliga. Gällande det senare så kan ett byte från exempelvis fjärrvärme till bergvärme komma att innebära en markant minskning av farligt koldioxidutsläpp.

Till detta ska vi nämna att bergvärme - med rätt dimensionerat borrhål och rätt kalibrerad värmepump - är ytterst energisnål. Årligen kan du spara så mycket som 80 % av det du idag lägger på uppvärmning och energi. Det gör, utan att tveka, stor skillnad: bergvärme är ett extremt bra alternativ om rätt förutsättningar finns.

Tyvärr så har inte alla rätt förutsättningar och det är också där skon kan komma att klämma. Man kanske anlitar ett företag för att borra efter bergvärme i Stockholm, man låter en installation av värmepumpen ske och man har sina förväntningar uppvridna på max - bara för att se att den förväntade, och av företaget utlovade, effekten uteblir

Här kan antingen de geologiska förutsättningarna vara sämre än förväntat eller också så har företaget som skött installationen misskött sina åtaganden. Vid det senare exemplet så är det inte ovanligt att en tvist tar vid. Gällande en sådan så finns det några saker som man bör vara medveten om:

 • Det tar tid. Att lösa en tvist kommer att ta ta väldigt lång tid. Företaget kommer att förhala, de kommer att hålla på sin rätt och de kommer att göra allt i sin makt för att du ska ge upp. Tvister mellan företag och privatpersoner - oavsett om det handlar om bergvärme eller om någonting annat - tar lång tid att lösa.
 • Det kostar pengar Även om tvisten till stor del täcks av ditt rättsskydd (som inkluderas i din hemförsäkring) så kommer det att kosta pengar. Ju längre tid det tar , desto mer kostar det. har du dessutom betalat företaget så ligger du ute med en hel del pengar också. Och: om bergvärmepumpen inte fungerar enligt dina förväntningar så förlorar du pengar även där.
 • Rätt juridisk hjälp En förutsättning för att klara denna svåra process är att på ett tidigt stadie ta juridisk hjälp. Detta av någon som har erfarenhet av liknande tvister. Det är ett måste

Hitta rätt företag direkt

Det bästa sättet att vinna en liknande tvist? Det är att aldrig sätta sig i den situationen överhuvudtaget. Utan att skriva någon på näsan här - men man har faktiskt val att göra. Vi kan peka på hur vi tänker genom några punkter där vi säger att du vill borra efter bergvärme till din villa i Stockholm:

 • Undersök: Se till att det genomförs en noggrann geoteknisk undersökning av din tomt. Finns det förutsättningar för bergvärme och hur djupt måste man borra för att nå energikällan i fråga?
 • Rätt företag: Ta in flera offerter från flera olika företag. Se till att välja bort de billigaste alternativen. Kolla upp referenser - extremt viktigt! - hos de företag du går vidare med. Ring tidigare kunder, undersök hur de upplevt servicen och det färdiga resultatet. Ju fler referenser du kontaktar, desto säkrare blir arbetet.
 • Värmepumpen. Att välja rätt bergvärmepump spelar också en avgörande roll i sammanhanget. Vår erfarenhet är att de större leverantörerna på marknaden förvisso är dyrare - men att du får bättre effekt, säkrare drift, inkluderad service och lättare skötsel om du väljer en sådan. Köper du en billig bergvärmepump så tar du en onödig risk.

Mer informatiom om bergvärme: http://www.bergvarmestockholm.com.

Vissa typer av brott döms hårdare av allmänheten

4 feb 2018

Att vara misstänkt för ett brott är i sig väldigt jobbigt - i synnerhet då om man är oskyldig till brottet i fråga. Men, även om man skulle vara skyldig så är det upp till åklagare och polis att leda detta i bevis och då dessa ska vara tillräckligt starka för att en domstol ska kunna utdöma ett straff som motsvarar brottets karaktär. Så, förenklat, fungerar vårt rättsystem och vi lever efter att ingen är skyldig förrän dom har fallit och vunnit laga kraft. Är detta då något som stämmer i praktiken? Ja, och nej. Vissa brott har nämligen en förmåga att dra till sig allmänhetens ögon och där man som misstänkt blir behandlad som en skyldig, trots att man man ännu inte är dömd för någonting. Det kan handla om större fall såsom mord, pedofili och incest. Där kan man förstå att allmänheten reagerar och vill, så att säga, ha rättvisa och en snabb dom. 

Narkotikabrott ses som allvarligt brott

I andra fall så är är reaktionen mer svårförklarad och här kan vi jämföra ett narkotikabrott med en misshandel. Troligt är att de flesta du känner kommer att se mellan fingrarna på en misshandel - men ha svårare att acceptera narkotikabrottet i fråga. Vi är ett land som inte är särskilt liberalt gällande narkotika – något som på många sätt är bra – men vi är heller inte speciellt nyanserade då det kommer till hur vi behandlar personer misstänkta för dessa brott. Många upplever att vänner och familj vänder ryggen till, många känner att arbetsgivare kan säga upp en omotiverat – och att man efter att ha varit misstänkt kan ha svårt att få jobb – samt att trycket utifrån kan ha påverkat rättens bedömning. 

Rätt brottmålsadvokat ger bättre möjligheter

Skulle du vara misstänkt för ett grövre narkotikabrott och bo i en mindre stad finns risken att du hängs ut i tidningar och att brottet i fråga blir stadens största samtalsämne. Troligt är också – tyvärr – att man på exempelvis Flashback kommer att lägga ut ditt namn och vem du är; allt kryddat med anekdoter och rena lögner om vem du egentligen är – irrelevanta saker som kan leda till en ren häxjakt. Det finns en fara i att rätten påverkas av dessa skriverier och tappar sin förmåga att döma rättvist och objektivt. Den bästa lösningen, det är att anlita en erfaren brottmålsadvokat som kan hantera fall liknande ditt. En brottmålsadvokat som har vana av narkotikabrott kan göra en enorm skillnad i att få fallet att handla om det som är relevant och därmed få rätten att bortse från skriverier och rent skvaller. Dessutom fyller den brottmålsadvokat du anlitar också en annan viktig funktion i att vara ditt stöd; något som – baserat på exempelvis sveket från vänner – inte ska underskattas. Läs mer om brottmålsadvokat här.

Du har rätt till en offentlig försvarare

Du kommer att bli tilldelad en offentlig försvarare – det har du rätt till vid grövre brott. Men, du kan även välja en sådan själv. Det valet bör du ta tillvara på – av ovan nämnda skäl Välj en erfaren brottmålsadvokat som din offentlige försvarare och du ger dig själv bättre möjligheter till ett frikännande eller en lindrigare dom. Kostnaden för en offentlig försvarare täcks av staten. Vid en fällande dom så kan du få betala tillbaka beloppet – eller delar av det – till staten. Inte direkt till din offentlige försvarare alltså då denne redan fått sina omkostnader och arvode betalt. 

Misstänkt för brott? Kontakta en advokat

26 jan 2018

Oavsett anledning och oavsett vilket typ av brott man är misstänkt för så är vikten av rätt advokat något som inte ska underskattas. En advokat som - vid grövre brott - bekostas av staten och som då kallas för en offentlig försvarare. Skulle du vara misstänkt för ett grövre brott så har du enligt lag rätt till en advokat vid din sidan - och, du blir endast skyldig att betala tillbaka beloppet - eller delar av det - om du finns skyldig i domstol. 

Skulle du bli friad behöver du inte betala någonting; en viktig del och stöttepelare i vårt rättsväsende som gör att alla har samma chans till ett bra försvar och en mer rättvis bedömning. Om du däremot skulle dömas för det brott du är misstänkt för - säg exempelvis en misshandel i Stockholm - så kommer du att få betala av arvodet för din advokat. Dock inte till denne personligen, utan till staten. Din advokat får sitt arvode betalat med statliga medel. 

En advokat kan dels ge dig bättre odds för en friande dom, detta genom sin yrkeskunskap och genom sin erfarenhet. Ett råd i detta är således att välja advokat med omsorg och där denne ska ha vana av fall liknande ditt eget. 

Välj advokat i Stockholm med omsorg 

Det många inte tänker på är att en advokat även fyller andra funktioner i denna process. Skulle du vara misstänkt för en grov misshandel så kan du bli anhållen; du kommer då inte att få besök och din kontakt med omvärlden kommer att vara ytterst begränsad. Din advokat blir en slags ventil även för andra, mer vardagliga diskussioner, än bara ditt pågående fall. Ett stort stöd. 

Din advokat och du måste hitta varandra. Du lägger en stor del av din framtid i dennes händer. Tillit och förtroende är ett måste; ni måste ha rätt personkemi för att klara er genom en lång process 

Även om du skulle vara, så att säga, på fri fot så är en advokat nödvändig i väntan på rättegång. Dels så lägger denne upp en strategi och dels så fungerar han/hon som ett stöd genom en jobbig process. Det är inte ovanligt att vänner, familj och arbetskamrater går händelser i förväg; förväxlar misstanke med skuld och börjar ta avstånd. En advokat blir här en axel att luta sig mot - det kan handla om lång tid från den initiala misstanken, förundersökningen vidare till rättegången. Sker överklagan så blir processen än längre. Därför ska inte personkemi underskattas. Vi skulle säga att den är extremt viktig i valet av advokat: du lägger en stor del av din egen framtid i dennes händer - tillit och förtroende måste finnas. 

Utsatta behöver också ett juridiskt stöd

Även den som blivit utsatt för ett brott behöver en advokat. Detta i synnerhet om man ser till exempelvis våldtäktsoffer. Många kvinnor vittnar om att de skuldbeläggs, inte blir trodda eller tagna på allvar vid förhör och rättegång. En skicklig advokat kan avleda irrelevanta frågor och sätta fokus på det viktiga: att ge upprättelse till ett offer för någonting fruktansvärt. Även här blir en advokat ett enormt stöd rent känslomässigt och genom en traumatisk tid. Vill du veta mer, besök denna site.

Brott mot barn svåra att bevisa

10 jan 2018

Det finns en del brott som begås mot barn. Tyvärr, måste tilläggas. Inget annat kan röra upp sådana starka känslor som just brott mot barn. Barnen är särskilt skyddslösa. De är människor med exakt samma juridiska rättigheter som alla andra (ungdomar och vuxna). Skillnaden är att det alltid krävs vuxna kring barnet som skyddar det, det vill säga den egna familjen. Man önskar ju att i den bästa av världar var alla familjer goda och sunda och tog hand om sina egna barn. Tyvärr ser den hårda verkligheten inte ut så. Det är inte alla föräldrar som är bra föräldrar. Då och då har vi stora nyhetsrubriker som skriker ut nyheter om våld mot barn, övergrepp på barn och så vidare. Med de i tankarna, är det lätt att fastställa att alla föräldrar är inte bra för sina barn.

När barn blir utsatta

När barn blir utsatta av någon av sina föräldrar, måste någon annan skydda barnet. Enligt lagen är det socialtjänsten, men många socialtjänster i våra kommuner i vårt avlånga land har inte de resurser, den kompetens eller möjligheten att skydda barn. Dels är det mycket svårt för dem att utreda brott mot barn. De flesta gör inte det. Det är alltid polisens sak att utreda eventuella brott mot barn. Polisen i sin tur har inte heller alltid de resurser som krävs för att utreda brott mot barn. De saknar personal, medel och kompetent folk (som kan förhöra barn). Inte alla inom polisen vill ens förhöra barn. Därför kan barn som blir utsatta för brott hamna mellan myndighetens stolar. Vem ska då skydda barnet?

Många blir ifrågasatta då de vill skydda barn

I de fall som barn hamnar mellan myndighetens stolar är det svårt för alla inblandade. Varken socialtjänsten, eller polisen har möjlighet, tid eller kompetens att ta reda på om barn blivit utsatt för brott. Dessutom är brott mot barn som har ägt rum i hemmet, med avsaknad av vittnen mycket svårt, för att inte säga omöjligt att bevisa. Hur ska det gå till? Här skulle en hel kår av kompetenta barnpsykologer krävas för att kunna säkerställa vad barnet har varit med om. Sjukvården har kompetens att fastställa skador vid våld och övergrepp, men skador kan uppkomma av många olika anledning, därför är även det svårt att bevisa.

Ofta blir brott mot barn vårdnadstvister

Har ett brott begåtts mot barn och ingen, varken socialtjänsten, polisen eller domstolen kan bevisa brott, blir det ofta en vårdnadstvist mellan föräldrarna. Att då komma med anklagelser som inte kunnat bevisas är nära på omöjliga. Ett brott ska prövas i en domstol i en huvudförhandling, där och då ska brottet bevisas bortom alla rimliga tvivel att det har ägt rum. En vårdnadstvist är en civil tvist i en domstol, där handlar det inte om ”bortom alla rimliga tvivel” utan om att tillämpa lagens ord om ”barns bästa”. Vad som är ”barns bästa” är dock ett väldigt vagt begrepp. Vad är barns bästa? Ofta tolkas det utifrån det som domaren och tingsrättens nämndemän anser är ”barns bästa”, eller vad socialtjänsten anser är ”barns bästa”. 

Barnen de största förlorarna i vårdnadstvister

I en vårdnadstvist är barnen och föräldrarna förlorarna. Svårigheterna att bevisa brott mot barn som skett inom familjen gör att barn kan fortsätta utsättas trots en vårdnadstvist då brott är när spå omöjliga att bevisa. Det finns solskenshistorier, där domare och tingsrätter har valt att skydda barn, där socialtjänsten har gått in och skyddat barn. Många blir skyddade, men långt ifrån alla. Är du intresserad att läsa mer om detta läs då www.vårdnadstvist.nu.

Vår arvsrätt reglerar dödsboet

10 dec 2017

En avliden person är en juridisk person fram till dess att man delat upp dennes tillgångar. Benämningen på denna person är ett dödsbo och här kan man säga att detta dödsbo kan liknas vid en aktie där familjemedlemmarna som ska ärva är aktieinnehavare – med olika värdefulla poster. Med värdefulla poster menar vi här vilka som har rätt att ärva först, vilka som har rätt till störst del av arvet och vilka som inte alls är berättigad till att ta del av detta dödsbo. Hur ser då denna uppdelning av ett dödsbo och hur går det till när man värderar vilka som ska ärva vad?

Ja, i Sverige följer vi en lag som reglerar exakt vilka som har rätt till vad vid en uppdelning av ett dödsbo och denna kallas arvsrätt. Vår arvsrätt är absolut nödvändig för att varje dödsfall och den efterkommande delningen av det vi kallar dödsbo ska ske på ett korrekt sätt där varje familjemedlem ska kunna känna sig nöjda.  Här ska man dock veta att denna arvsrätt har brister – ingen lag är helt perfekt utformad och helt vattentät. Ett exempel på där vår arvsrätt ställs emot det sunda förnuftet och där arvsrätt vinner är vid en samboförhållande. Arvsrätt då en äkta make avlider är glasklar – och då ska den kvarvarande maken vara den som ärver först, men vid ett samboförhållande så gäller helt andra regler.

Vår arvsrätt kan vara orättvis

Vi kan här ta ett exempel som kan förklara det orättvisa som vår arvsrätt säger vid ett samboförhållande. Här kan vi säga att par levt i harmoni i runt trettio år, man har gemensamt tre stycken barn och man har köpt, hus bil och har sina tillgångar på olika konton men har under sin tid ändå delat på allt. Plötsligt avlider här mannen i förhållandet och det är också han som står skriven på alla kontrakt – hur löser man då denna situation?

Ja, här kommer alltså vår arvsrätt att vara ohyggligt känslokall. Sveriges arvsrätt kommer nämligen i det här fallet att sätta kvinnan väldigt långt ner på listan och efter exempelvis mannens släktingar – trots att de alltså levt tillsammans i över trettio år. Hade kvinnan i fråga haft en ring på sitt finger så hade hon haft – enligt vår arvsrätt – förtur till arvet men eftersom de levt som sambos så har hon ingen rätt alls. Det här kan man tycka är det detta är orättvist och ska verkligen en ring avgöra allt detta? Enligt vår arvsrätt så är det så och det är – tyvärr i detta fall – den vi följer. Det som detta sambopar istället skulle ha gjort är att man – innan mannens död – sett till att skriva ett testamente.

Detta går nämligen före arvsrätt i detta fall och det här kan vara värt att veta för alla som av någon anledning inte vill gifta sig – se till att skriva ett testamente. Visst, det här kan vara svårt och lite morbit, men se detta skrivna testamente som ett bevis på att ni älskar varandra. Vår arvsrätt kommer nämligen inte att hänsyn till detta annars.

Läs mer om arvsrätt här.

Har du blivit utsatt för en våldtäkt?

5 dec 2017

I skuggan av det massiva Metoo-uppropet så träder allt fler kvinnor fram och berättar om sina egna erfarenheter kring sexuella trakasserier, kränkningar och - i många fall - renodlade våldtäkter. Det finns många gemensamma nämnare i detta och allt tyder på att den största handlar om makt. De som menat på att våldtäkter enbart sker av kulturella skäl, i hemmet eller utomhus i mörkret bör alltså tänka om.

I de flesta fall så handlar det om män i maktpositioner som utnyttjar sin ställning - både som lockbete och som ett sätt att få tystnad kring händelsen i fråga. Man har makten och man använder den. Om det sedan handlar om producenter, journalister, skådespelare, lärare, politiker eller om tv-personligheter är i sammanhanget irrelevant: det viktiga är att makten dessa personer tillskansat sig används på ett lagvidrigt sätt. Metoo har visat att den synliga lilla snöhögen tillhör ett gigantiskt, dolt isberg och detta isberg är något som måste krossas.

Många ställer sig frågan om varför alla dessa kvinnor träder fram först nu. Om man blivit utsatt för en våldtäkt för flertalet år sedan - varför har man inte anmält den och varför väljer man inte att göra det nu? Först och främst så ska vi säga att det hela inte är så enkelt som många verkar göra gällande. En våldtäkt är bland det värsta man kan råka ut för. Det handlar om en kränkning av det allra heligaste och de sker lika mycket sexuellt som känslomässigt.

Såren på insidan som en våldtäkt för med sig tar tid att läka - om de överhuvudtaget gör det. Handlar det sedan om en våldtäkt utförd av en högt uppsatt man - en respekterad och välkänd sådan - ja, då blir det ännu svårare. Ord står mot ord, den enes röst väger tyngre och låter högre - tjejen lämnas åt sitt eget öde. “Inte kan väl han…”. Jo, det kan han.

Rättslig hjälp och känslomässigt stöd vid en våldtäkt

En av anledningarna till att en våldtäkt aldrig anmäls handlar just om att ord ofta står mot ord. Även om fysiska skador skulle finnas - och vara dokumenterade - så är det svårt att leda en våldtäkt i bevis. I många fall så läggs anmälan ner redan vid förundersökningen och det gör att många offer ger upp. Skulle sedan en våldtäktsanmälan ta sig hela vägen till domstol - ja, då kommer offret att peppras med förnedrande frågor som handlar om huruvida tjejen i fråga bar utmanande kläder, om hon i själva verket inte var med på det och om hon kanske håller på med någon typ av personlig vendetta. Dessutom så handlar det ofta om en segdragen process.

Det är inte så konstigt att anmälningarna uteblir, men vi ska även säga att det finns hjälp. Vi skulle säga att den avgörande hjälpen ligger i att anlita rätt typ av advokat. Dels så får man den nödvändiga hjälpen mot pressande - förnedrande - frågor, dels får man hjälp genom polisförhör, genom hela förundersökningen och slutligen vid rättegången.

Under tiden så kan man som offer även få psykologiskt hjälp - sanktionerad av advokatbyrån och man får, framförallt, en axel att gråta mot och ett stöd genom hela processen. Oavsett hur lång den blir.

Du är inte ensam

Man står inte ensam om man anlitar rätt sorts advokat och det är just känslan av att vara ensam som många offer upplever som allra värst. Metoo har visat att det finns många offer därute och att man definitivt inte är ensam. Låt oss hoppas att fler anmäler de övergrepp de utsatts för och att de använder sig av en advokat som tar frågan på allvar.

Om du blir misstänkt för ett brott

5 okt 2017

Att bli misstänkt för ett brott betyder att någon, polisen eller annan, har anledning att tro att du har gjort något olagligt. Antingen har någon gjort en anmälan mot dig till polisen, eller så har polisen fattat misstankar om dig. Att vara misstänkt är inte att vara dömd, och det är polisens och åklagarens uppgift att samla bevis mot dig i en brottsutredning, även kallad förundersökning. När en anmälan kommit in till polisen gör man, på egen hand eller tillsammans med en åklagare - som företräder samhället i ett brottsmål - en bedömning om skäl finns att inleda en förundersökning mot dig.

Förundersökning och åtal

Det finns två mål med förundersökningen, att identifiera misstänkta personer och att undersöka om bevismaterialet håller för ett åtal. Om brottet är allvarligt leder åklagaren förundersökningen och ger polisen instruktioner om hur de ska gå till väga i brottsutredningen. Vid mindre allvarliga brott är det polisen själva som leder förundersökningen och när den är färdig presenteras den för åklagaren som avgör om åtal ska väckas. Förundersökningen läggs ner om ingen misstänkt hittas, eller om det anses att de insamlade bevisen inte kommer att hålla i en rättegång, dvs är tillräckliga för att få en person dömd för brott.

Ett viktigt begrepp i det här sammanhanget är objektivitetsprincipen, som innebär att åklagaren inte står i direkt motsatsförhållande till dig som misstänkt, utan även har skyldighet att samla in och redovisa bevis och vittnesmål som talar till din fördel.

Förhör

Om förundersökningen visar att det finns skäl att misstänka dig för ett brott blir du kallad till förhör hos polisen. Du blir kallad via telefon eller brev. Om du efter två kallelser inte kommit till förhöret utan giltigt skäl blir du hämtad av polis.

Under förhöret berättar polisen om misstankarna mot dig, och du får chans att ge din bild av saken och om du anser dig vara skyldig eller oskyldig till brottet.

Offentlig försvarare

När du blir misstänkt för ett brott, och om brottet anses vara allvarligt nog att ge dig fängelsestraff, har du rätt till en offentlig försvarare. En offentlig försvarare är din företrädare i ett brottsmål och har som uppgift att föra din talan gentemot åklagaren. När du först blir kallad till förhör ska polisen informera dig om du har rätt till en offentlig försvarare och för dig som misstänkt är det alltid bra om en försvarare kopplas in så fort som möjligt, eftersom de inledande förhören hör till de viktigaste i en brottsutredning. Om det finns oklarheter gällande straffgrad för det du är misstänkt för ska polisen ändå fråga dig om du vill ha en advokat närvarande vid förhöret.

Efter förhöret får du gå, om inte brottet du misstänks för är av allvarlig art, eller om det bedöms att det finns risk för att du begår nya brott eller flyr. I så fall tar åklagaren beslut om att du ska anhållas.

Anhållande

Om du blir anhållen har åklagaren tre dagar på sig att besluta om du ska häktas för brottet. Under anhållandet har du rätt till viss kontakt med anhöriga. Om det finns skäl att tro att du kan skada utredningen genom information utifrån kan åklagaren besluta om restriktioner kring exempelvis telefonsamtal, tv, tidningar och internet

Häktning och rättegång

Blir du häktad kommer ditt fall att tas upp i en rättegång i tingsrätten. I rättegången avgörs om du är skyldig till brottet. Du företräds av din försvarsadvokat, antingen den offentliga försvararen eller ett juridiskt ombud du själv anlitat. Åklagaren företräder samhället. Åklagaren måste kunna bevisa att det är ställt utom allt rimligt tvivel att du begått brottet, annars blir du inte dömd.

← Äldre inlägg

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.